Zaprawa Klejąca do wełny KW 12

0
336

Zaprawa Klejąca do wełny KW 12

Zaprawa Klejąca do wełny KW 12Zaprawa Klejąca do wełny KW 12 Foveo Tech dostępna jest w postaci suchej mieszanki wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych, cementu i specjalnych domieszek poprawiających wydajność, przyczepność i obróbkę. KW 12 służy zarówno do przyklejania płyt z wełny mineralnej do podłoży mineralnych: cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, ceramicznych, silikatowych, betonowych, jak również do wykonywania zabezpieczającej warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego w Bezspoinowych Systemach Ociepleń wykonywanych metodą lekką-mokrą. Można ją wykorzystywać także do wypełniania i szpachlowania ubytków ustabilizowanego podłoża. Przeznaczona jest do stosowania tak na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

Dane techniczne

Właściwa ilość wody: ok. 5-6 litrów / 25 kg
Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC
Czas otwarty (od naniesienia do przyklejenia płyt): do 20 minut
Gotowości zaprawy do pracy (od zarobienia z wodą): ok. 1 godziny
Czas twardnienia: do 24 godzin
Średnie zużycie na 1 m2 przy przyklejaniu metodą obrzeżowo-punktową: od 4,5 do 5,5 kg
Średnie zużycie na 1 m2 przy przyklejaniu płyt całą powierzchnią: od 5 do 7 kg
Przyczepność do betonu: ≥ 0,3 MPa
Przyczepność do wełny mineralnej: ≥ 0,1 MPa
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Opakowanie: worek 25 kg

Najważniejsze cechy produktu

  • zwiększona przyczepność
  • łatwa i pewna w stosowaniu
  • elastyczna
  • mrozoodporna po związaniu
  • bardzo dobre właściwości fizykomechaniczne

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Klejenie płyt z wełny mineralnej: Podłoże przeznaczone do przyklejania płyt z wełny mineralnej powinno być równe, suche, mocne, oczyszczone z kurzu również pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy), chemicznej itp. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć a ponadto ubytki uzupełnić zaprawą klejącą KS 10, KS 20, KU 11, KU 21 lub KW 12 (max do 6,0 mm w jednej warstwie) lub standardową zaprawą tynkarską. Podłoża o słabej nośności, mocno chłonne lub skredowane (zostawiające ślady pyłu na dłoni po ich potarciu) w celu wzmocnienia i zmniejszenia ich chłonności należy pomalować Gruntem Akrylowym GA 10 na 24 godz. przed przyklejaniem wełny.

Na świeżych tynkach cementowych lub cementowowapiennych wełnę mineralną można przyklejać nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania, na betonie zaś nie wcześniej niż po upływie 30 dni. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność również zakończony proces twardnienia. W przypadku konieczności klejenia wełny mineralnej na podłożach o słabej nośności, konieczne jest wykonanie próby przyczepności zaprawy klejącej. W tym celu należy przykleić w kilku miejscach kostki styropianu o wielkości 10×10 cm i odrywać ręcznie po 4 dniach. Podłoże jest odpowiednie, gdy rozerwany zostanie styropian. W przypadku, gdy zaprawa klejąca zostanie oderwana ze styropianem i warstwą podłoża należy przed przyklejaniem płyt usunąć słabą warstwę. Następnie pomalować Gruntem Akrylowym GA 10 na 24 godz. przed przyklejaniem płyt.

Wykonanie warstwy zbrojonej: Powierzchnia z płyt wełny mineralnej powinna być czysta, trwała i nośna. Ewentualne szczeliny między płytami wypełnić odpowiednio dociętymi paskami wełny. Wykonać dodatkowe mocowanie kołkami z trzpieniem metalowym według projektu technicznego lub Instrukcji ITB nr nr 447/2009.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Do czystego pojemnika wlać 5–6 litra czystej chłodnej wody i podczas mieszania wsypać całą zawartość worka 25 kg Zaprawa Klejąca do wełny KW 12 (0,200,23 litra wody na 1 kg proszku). Wymieszać przy pomocy mieszarki lub wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem koszykowym do uzyskania jednorodnej masy. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Przemieszać ponownie, ewentualnie korygując konsystencję niewielką ilością wody. Nie wolno dodawać jakichkolwiek innych substancji poza wodą. Czas przydatności do użycia Zaprawa Klejąca do wełny KW 12 po zarobieniu z wodą wynosi do 1 godz. W przypadku jej zgęstnienia w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie przemieszać nie dodając wody ani świeżej zaprawy. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy zaprawy: przyczepność do podłoża, wytrzymałość na odrywanie, czas wiązania.

PRZYKLEJANIE PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ

Powierzchnie przed przyklejeniem płyt należy przeszpachlować cienką warstwą zaprawy klejącej Zaprawa Klejąca do wełny KW 12 i zaczekać do wstępnego związania. W przypadku ścian, na obrzeże płyty wełny nałożyć ciągły pas zaprawy klejącej szerokości min. 3 cm i grubości 12 cm oraz „placki” o średnicy 812 cm – w kilku miejscach rozłożonych symetrycznie na płycie. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty, a po dociśnięciu płyta powinna być przyklejona w minimum 60% swojej powierzchni.

W przypadku równych podłoży oraz sufitów, czy cokołów nałożyć zaprawę klejącą na całej powierzchni płyty za pomocą pacy metalowej z ząbkami (przynajmniej 10×10 mm). Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy – w czasie nie dłuższym niż 20 minut – przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą płaszczyznę z sąsiednimi płytami. Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Po przyklejeniu płyt w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać zmiany ich położenia.

Szpary większe niż 2 mm należy wypełnić paskami wełny. Po upływie minimum 24 godzin od przyklejenia płyt wykonać dodatkowe mocowanie kołkami z trzpieniem metalowym według projektu technicznego lub Instrukcji ITB nr 447/2009. Generalnie zalecamy stosowanie kołków w ilości 68 szt./m². Głębokość zakotwienia kołków w podłożach zwartych nie powinna być mniejsza niż 6 cm, zaś w podłożach lekkich (beton komórkowy, keramzytobeton itp.) nie mniejsza niż 8 cm. W przypadku bloczków z pustkami powietrznymi, kołek musi przechodzić przez co najmniej dwa żebra bloczka.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt z wełny mineralnej. Powierzchnię płyt należy przeszpachlować cienką warstwą Zaprawy Klejącej KW 12 i zaczekać do wstępnego związania. Przed nałożeniem na całą powierzchnię warstwy zaprawy klejącej w narożnikach otworów elewacyjnych wkleić dodatkowe, ukośne kawałki siatki o wymiarach ok. 20×30 cm. Odpowiednie pasma siatki umieścić również w narożnikach wewnętrznych ościeży okiennych. Zaprawę klejącą nanieść pacą zębatą na przeszpachlowane wcześniej płyty i zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Siatkę zatapiać pionowymi pasami z zachowaniem ok. 10 cm zakładów i zaszpachlować na gładko, aby była całkowicie niewidoczna. W żadnym przypadku siatka nie może przylegać bezpośrednio do wełny i nie może być widoczna. W razie potrzeby nanieść kolejną warstwę kleju. Ewentualne nierówności powierzchni można po przeschnięciu ponownie przeszpachlować lub zeszlifować papierem ściernym.

Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić minimum 3 mm. W celu wzmocnienia narożników zewnętrznych oraz kantów należy stosować narożniki z siatką. W części parterowej, a także na cokołach należy stosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną. Wyprawę tynkarską należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach. Ponadto nie później niż po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej. Przed nałożeniem tynku – powierzchnię należy oczywiście pomalować Podkładem Gruntującym PA 10, PT 20 lub PN 30 (w zależności od rodzaju nakładanego tynku).

PARAMETRY APLIKACJI

Stosować w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C. Podobnie temperatura podłoża i otoczenia podczas prac i przez kolejne 24 godziny nie może być niższa od +5°C. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy należy również unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Stwardniałej, rozrobionej już masy nie należy rozrabiać z wodą lub świeżym materiałem. Nie wprowadzać kleju w połączenia płyt izolacyjnych. Podane informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu, prace prowadzić zgodnie z instrukcją ITB nr 447/2009, z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

OKRES PRZYDATNOŚCI

Zaprawa Klejąca do wełny KW 12 może być przechowywana 12 miesięcy od daty produkcji.

WYDAJNOŚĆ

Średnie zużycie na 1 m² przy przyklejaniu płyt:

  • metodą obrzeżono-­punktową od 4,5 do 5,5 kg
  • całą powierzchnią od 5 do 7 kg
  • przy wykonywaniu warstwy zbrojonej od 5 do 6 kg

KOLORYSTYKA

kolor – szary

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zaprawa Klejąca do wełny KW 12 zawiera cement portlandzki, pyły z produkcji cementu portlandzkiego. Działa drażniąco na skórę może również powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Ponadto może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi i przede wszystkim nie wdychać pyłu oraz stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawiera chrom (VI) w stężeniu poniżej 0,0002% w okresie ważności produktu.

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ