Urekor D

0
546

Urekor D

Urekor DUrekor D Śnieżka Grunt do drewna przeznaczona jest do podkładowego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków, betonu oraz odpowiednio zagruntowanych podkładem antykorozyjnym elementów stalowych i żeliwnych. Daje ponadto matowe doskonale przyczepne do podłoży powłoki, jednocześnie zwiększa przyczepność warstw nawierzchniowych, ujednoradnia malowaną powierzchnię i obniża koszty malowania. Zastosowanie ma  do wymalowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Właściwości Urekor D

 • poprawia przyczepność farb nawierzchniowych wzmacnia strukturę drewna
 • obniża koszty malowania
 • zapobiega przebarwieniom farb nawierzchniowych

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

 • ­ podłoże powinno być suche i oczywiście bez rdzy, kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń
 • ­ nowe powierzchnie drewniane szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych należy ponadto dodatkowo pomalować bezbarwnym impregnatem do drewna DREWKORN EXPERT, zabezpieczającym dodatkowo drewno przed czynnikami biologicznymi
 • ­ stare dobrze trzymające się powłoki zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym, odpyli

Przygotowanie wyrobu Urekor D

 • ­ farbę starannie wymieszać
 • ­ w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozpuszczalnikiem do wyrobów olejno­ ftalowych

Malowanie

 • ­malować w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub przez natrysk
 • ­zaleca się malować pędzlem, wałkiem  lub natryskiem emalią o lepkości handlowej
 • ­warstwę nawierzchniową nakładać po upływie co najmniej 24 godz. od wymalowania farbą podkładową o ile ich producent nie zaleca inaczej.

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób Urekor D lub elementy malowane wyrobem należy oczywiście wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera Węglowodory C9­C11, n­alkany, izoalkany, cykliczne <2% aromatów. Zawiera oksym butan­2­onu. Może zatem powodować wystąpienie reakcji alergicznej.   Co więcej, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Łatwopalna ciecz i pary. Chronić przed dziećmi oprócz tego przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przede wszystkim spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

Karta
techniczna

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ