UELASTYCZNIONY KLEJ DO GRESU BUILDFIX MAPEI

0
770

UELASTYCZNIONY KLEJ DO GRESU BUILDFIX

UELASTYCZNIONY KLEJ DO GRESU BUILDFIXUELASTYCZNIONY KLEJ DO GRESU BUILDFIX to uelastyczniona, cementowa zaprawa klejowa do gresu, płytek ceramicznych średniego i małego formatu oraz do klejenia materiałów izolacyjnych.

ZAKRES STOSOWANIA

Klej do gresu BUILDFIX służy do klejenia płytek ceramicznych, gresu i niewrażliwego na wilgoć kamienia naturalnego, na zewnątrz i wewnątrz budynku, na posadzkach, ścianach i sufitach pod warunkiem, że podłoże jest stabilne, nośne i chłonne.

Klej do gresu BUILDFIX można również stosować do klejenia punktowego materiałów izolacyjnych, takich jak płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej i szklanej, panele dźwiękochłonne itp.

Przykłady zastosowania

Montaż ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, gresu, mozaiki ceramicznej na siatce lub papierze, klinkieru, kamienia naturalnego niewrażliwego na wilgoć, na:

  • tynkach cementowych i cementowo-wapiennych;
  • jednowarstwowych tynkach gipsowych;
  • podkładach cementowych;
  • podkładach anhydrytowych zagruntowanych wcześniej Primer G lub Eco Prim T.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

UELASTYCZNIONY KLEJ DO GRESU BUILDFIX jest proszkową zaprawą klejącą w kolorze szarym, składającą się z cementu, drobnoziarnistego kruszywa, żywic syntetycznych i specjalnych dodatków opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEI. Klej do gresu BUILDFIX po rozrobieniu z wodą staje się zaprawą klejącą łatwą w nanoszeniu, o dużej przyczepności, która może być stosowana na powierzchniach pionowych bez efektu osuwania się płytek. Klej do gresu BUILDFIX wysycha bezskurczowo uzyskując dobrą wytrzymałość i dobrą przyczepność do podłoża. Po zastąpieniu wody zarobowej emulsją Isolastic zmianie ulegają właściwości techniczne Kleju do gresu BUILDFIX i zaprawa spełnia wymagania przewidziane dla klasy C2 S2 (kleje cementowe o podwyższonych parametrach, wysokoodkształcalne) wg normy PN-EN 12004).

DANE TECHNICZNE

Maksymalny czas użytkowania: około 8 godzin.
Czas schnięcia otwartego: około 20 minut.
Korygowalność: około 45 minut.
Spoinowanie:
ścian: po 4-8 godzinach,
podłóg: po 24 godzinach.
Obciążenie ruchem pieszym: po około 24 godzinach.
Pełne obciążenie: po około 14 dniach.
Kolory: szary
Nakładanie: pacą zębatą nr 4, 5 lub 6. Dobór pacy jest uzależniony od formatu płytki i równości podłoża.
Przechowywanie: 12 miesięcy.

ZALECENIA

Stosować UELASTYCZNIONY KLEJ DO GRESU BUILDFIX z emulsją Isolastic w następujących przypadkach:
– na prefabrykowane płyty betonowe i konstrukcje żelbetowe;
– na podłoża z ogrzewaniem podłogowym;
– do montażu płytek wielkoformatowych;
– do montażu mozaiki szklanej;
– do montażu okładzin ceramicznych na podłożach odkształcalnych;
– do montażu płytek nasiąkliwych, o małej odporności na wilgoć;

Nie stosować Kleju do gresu BUILDFIX w następujących przypadkach:
– na podłoża drewniane;
– na ściany kartonowo-gipsowe;
– na powierzchnie metalowe, gumowe, PVC, linoleum;
– przy montażu płytek ceramicznych, gdzie warstwa kleju przekracza 5 mm;
– gdzie wymagana jest szybka możliwość obciążenia ruchem pieszym;
– przy klejeniu nienasiąkliwych płytek na nienasiąkliwych podłożach;
– na podłoża odkształcalne lub narażone na silne ruchy poprzeczne i wibracje.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Wszystkie podłoża, na których będzie stosowany UELASTYCZNIONY KLEJ DO GRESU BUILDFIX powinny być wysezonowane, odporne mechanicznie, mocne, odpowiednio suche, czyste i odpylone, bez pęknięć, luźno związanych części, zabrudzeń z olejów, smarów i wosku. Podłoża cementowe nie powinny podlegać skurczowi po instalacji płytek, dlatego tynki powinny być sezonowane przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości, a całkowity czas sezonowania podkładów cementowych powinien wynosić co najmniej 28 dni chyba, że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI takich jak: Topcem, Topcem Pronto, Szybka posadzka Buildfix lub Mapecem Pronto. Powierzchnie zewnętrze narażone na silne działanie promieni słonecznych należy przed aplikacją zaprawy zwilżyć wodą i odczekać do wchłonięcia i powstania matowo-wilgotnej powierzchni. Podłoża gipsowe i podkłady anhydrytowe powinny być suche, odpowiednio wytrzymałe, nośne i zagruntowane preparatem Primer G lub Eco Prim T, a w miejscach narażonych na ciągłe działanie wilgoci zabezpieczone preparatem Mapegum WPS lub przy użyciu Zestawu uszczelniającego do łazienki BUILDFIX.

Przygotowanie zaprawy klejącej

Do czystego pojemnika należy wlać 5,75-6,25 litrów czystej, zimnej wody. Wsypać zawartość całego opakowania Klej do gresu BUILDFIX, następnie wymieszać mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek konsystencji. Po około 5 minutach zaprawę należy ponownie przemieszać i przystąpić do jej aplikacji. Czas zachowania właściwości roboczych, przygotowanej w ten sposób zaprawy wynosi około 8 godzin.

Nanoszenie zaprawy klejącej

UELASTYCZNIONY KLEJ DO GRESU BUILDFIX należy nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Paca powinna być tak dobrana, aby pozwalała na pokrycie spodniej strony płytki w co najmniej 65-70% dla ścian lub lekkiego ruchu wewnątrz budynku i 100% dla intensywnego ruchu, płytek o dużych formatach oraz w przypadku montażu okładziny na zewnątrz budynków. Aby uzyskać najlepszą przyczepność, należy najpierw na podłożu rozprowadzić gładką stroną pacy cienką warstwę Kleju do gresu BUILDFIX. Natychmiast po tym nanieść warstwę o wymaganej grubości używając pacy zębatej, dobranej w zależności od typu i rozmiaru płytek. Przy montażu płytek ceramicznych na zewnątrz i na posadzkach, które będą narażone na duże obciążenia, należy nanieść warstwę kleju również na spodnią stronę płytki (metoda podwójnego smarowania) – w celu zapewnienia pełnego pokrycia jej spodniej strony zaprawą klejącą. Alternatywnie do powyższej metody, przy układaniu na powierzchniach poziomych płytek o większym formacie (do 900 cm2), aby poprawić właściwości aplikacyjne i zwiększyć zdolność kleju do wypełnienia spodniej strony płytki, można przygotować bardziej płynną zaprawę, przy zwiększeniu ilości wody zarobowej – w podanym zakresie.

Montaż płytek

W przypadku dużego zakurzenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je dokładnie oczyścić. Podczas układania, należy pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża, w celu zagwarantowania ich dobrego kontaktu z zaprawą klejącą. Należy nałożyć tylko taką ilość zaprawy, na której będzie można ułożyć płytki w ciągu czasu schnięcia otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia zaprawy do momentu wytworzenia się na jej powierzchni warstwy naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki), który w warunkach normowych wynosi dla Kleju do gresu BUILDFIX, około 20 minut. Czas ten może ulec skróceniu nawet do kilku minut pod wpływem dużego nasłonecznienia, silnego wiatru lub wysokich temperatur. Podczas montażu należy kontrolować, czy na naniesionej warstwie zaprawy klejącej nie wytworzyła się warstwa naskórka i czy zaprawa jest nadal świeża. W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie przeciągnąć warstwę zaprawy pacą zębatą. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną. Ewentualna korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu ok. 45 minut od ułożenia. Płytki ułożone przy zastosowaniu Kleju do gresu BUILDFIX nie powinny być poddane działaniu deszczu, silnego nasłonecznienia i mrozu przez przynajmniej 5-7 dni po instalacji.

Klejenie punktowe materiałów izolacyjnych

Przy klejeniu materiałów dźwiękochłonnych lub izolacyjnych, Klej do gresu BUILDFIX należy nanieść punktowo i obwodowo kielnią lub pacą, w ilości pozwalającej na dostosowanie do nierówności podłoża i wagi montowanych paneli.

SPOINOWANIE

Szczeliny między płytkami mogą być spoinowane po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza po 4 – 8 godzinach na ścianach i po 24 godzinach na podłogach) przy użyciu specjalnych cementowych lub epoksydowych zapraw do spoinowania MAPEI, które są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią w stosunku do wymagań silikonową lub poliuretanową masą uszczelniającą MAPEI.

OBCIĄŻENIE RUCHEM PIESZYM

Obciążenie posadzki ruchem pieszym jest dopuszczalne po upływie około 24 godzin.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Pełne obciążenie posadzki jest dopuszczalne po upływie około 14 dni.

POLEROWANIE

Powierzchnie mogą być polerowane po około 14 dniach.

ZUŻYCIE

Montaż ceramiki:
– mozaika i małe formaty płytek (szpachla nr 4): 2 kg/m2;
– formaty normalne (szpachla nr 5): 2,5-3 kg/m2;
– duże formaty, płytki zewnętrzne (szpachla nr 6): 4 kg/m2.

CZYSZCZENIE

Dopóki klej jest świeży, narzędzia i pojemniki można czyścić wodą. Zabrudzone powierzchnie okładziny należy czyścić wilgotną szmatką, zanim zaprawa wyschnie. Po wyschnięciu zaprawę można usunąć mechanicznie lub przy użyciu preparatu Keranet.

OPAKOWANIA

25 kg

KOLORY

szary

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach i w suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

UELASTYCZNIONY KLEJ DO GRESU BUILDFIX jest drażniący, zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała, może wywoływać reakcję alergiczną. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Należy używać rękawic i okularów ochronnych. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ