TrassitPlus BAUMIT

0
610

TrassitPlus BAUMIT

TrassitPlus BAUMITTrassitPlus BAUMIT to wysokiej jakości hydrauliczne wapno trasowe stosowane jako spoiwo do zapraw murarskich oraz tynkarskich.

Skład

Wapno napowietrzone, dodatki hydrauliczne – jak tras, domieszki.

Właściwości

Dobra wytrzymałość, łatwość obróbki, redukcja wykwitów,

Przeznaczenie

Wapno Baumit TrassitPlus jest spoiwem stosowanym do sporządzania na placu budowy zapraw murarskich i tynkarskich, na ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Zaprawa wapienna sporządzona przy użyciu Baumit TrassitPlus spełnia wymogi budowlano-biologiczne, jest cenionym materiałem budowlanym stosowanym szczególnie przy renowacji obiektów zabytkowych.

Dane techniczne

Zwartość ziarna > 0,20 mm: ≤ 5%
Zwartość ziarna > 0,09 mm: ≤ 15%
Porowatość: ≤ 20%
Wytrzymałość na ściskanie (7 dni): ≥ 1,5 N/mm2 wg EN 459-1 Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): ≥ 5,0 N/mm2 ≤ 15 N/mm2 wg EN 459-1
Zużycie: ok. 300-400 kg/m3 zależnie od proporcji
Stopień zmielenia: ok. 4200 m2

Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach

Symbol zagrożenia: Xi drażniący
Wartości R:
R 36: podrażnia śluzówkę oka
R 38: podrażnia naskórek
R 43: kontakt z naskórkiem może spowodować uczulenie

Wartości S:
S 2 : Chronić przed dziećmi
S.24: Unikać kontaktu z naskórkiem
S 25: Unikać przedostania się do oka
S 26: W przypadku przedostania się do oka , przemyć je dokładnie wodą i natychmiast udać się do lekarza
S 27: natychmiast zdjąć odzież zabrudzoną lub nasączoną produktem
S 28: w przypadku kontaktu z naskórkiem natychmiast dokładnie przemyć wodą
S 37: Stosować odpowiednie rękawice ochronne

Przestrzegać wartości granicznych odnoszących się do pylenia produktu, ujętych w liście MAK z roku 2001 (koncentracja pyłu drobnego w powietrzu – maks. 6mg/m³, ogólna koncentracja pyłu w powietrzu: maks.15 mg/m³). Po stwardnieniu i związaniu produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Przechowywanie

W suchym pomieszczeniu, na paletach drewnianych – 6 miesięcy

Opakowania

Worki 40 kg

Podłoże

Musi spełniać wymagania obowiązujących norm i wytycznych, powinno być czyste, suche, nośne, nieprzemarznięte, odpylone i odtłuszczone, nasiąkliwe, oczyszczone z wykwitów i luźnych cząstek.

Nanoszenie

Produkt wymieszać powszechnie stosowanym urządzeniem do mieszania zapraw – z czystym piaskiem o zróżnicowanym uziarnieniu np. 0-4 mm oraz odpowiednią ilością wody, aż do osiągnięcia właściwej – dla zaprawy murarskiej lub tynkarskiej – konsystencji.
Do wapna hydraulicznego Baumit TrassitPlus można dodawać również innego rodzaju wapno budowlane, trass lub cement. Nie należy dodawać gipsu, cementu glinowego ani cementu hutniczego.

Jako zaprawa murarska: nakładać zaprawę murarską na całą powierzchnię cegły/bloczka budowlanego; murować na pełną spoinę Jako zaprawa tynkarska: mur przeznaczony do otynkowania powinien zostać w 100% pokryty obrzutką wstępną Baumit SanierVorspritz SV 61. Długość przerwy technologicznej jest zależna od podłoża. Przed tynkowaniem należy odpowiednio zwilżyć podłoże.

Nanoszenie ręczne: narzucić zaprawę kielnią na grubość do 2 cm; przy większej grubości tynku nanosić wielowarstwowo, zgodnie z zasadą „mokre na mokre”. Przy stosowaniu jako tynk podkładowy – zatrzeć na ostro. Przy stosowaniu jako tynk nawierzchniowy – zatrzeć na gładko.

Wskazówki

Świeżą zaprawę tynkarską (zarówno podkładową jak i nawierzchniowa) należy przez pierwsze dwa dni od wykonania utrzymywać w stanie wilgotnym. Przed aplikacją każdej kolejnej warstwy należy odczekać min. 1 dzień na każdy 1 mm grubości tynku. W trakcie aplikacji i procesu twardnienia temperatura otoczenia, materiału i podłoża musi wynosić powyżej +50C.

Powłoki wykończeniowe:

 • na tynku podkładowym
  mineralne tynki drapane lub zacierane np. Baumit EdelPutz na Baumit UniPrimer
 • na tynku nawierzchniowym
  Baumit EdelPutz Spezial na Baumit UniPrimer
  Baumit NanoporTop na Baumit UniPrimer
  Baumit NanoporColor
  Baumit SilikatTop na Baumit UniPrimer
  Baumit SilikatColor
  Baumit SilikonTop na Baumit UniPrimer
  Baumit SilikonColor
  Baumit GranoporTop na Baumit UniPrimer
  Baumit GranoporColor

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ