SM 86 BAUMIT

0
628

SM 86 BAUMIT

Stuccoco Mono SM 86SM 86 BAUMIT to jednowarstwowa zaprawa sztukatorska. Przeznaczona do przygotowania profili prostych za pomocą szablonu, metodą ciągnięcia na elewacji lub na stole. Polecana do reprofilacji istniejących elementów.

Skład

Piasek, wapno, szybkowiążący cement specjalny, dodatki ułatwiające przygotowanie i obróbkę oraz zapewniające hydrofobowość.

Właściwości

Stuccoco Mono SM 86 gwarantuje oprócz dobrej trwałości kształtu także niewielką skłonność do skurczu, łatwe ciągnienie oraz szybkie wiązanie materiału. Dzięki szybkiemu wiązaniu i kruszywom mineralnym zaprawa ta nadaje się także do maszynowego wytwarzania profili, np. specjalnymi maszynami do ciągnięcia gzymsów. Dodatki hydrofobowe umożliwiają wykorzystanie profili w zastosowaniach zewnętrznych i strefach wilgotnych.

Stuccoco Mono SM 86 nie zawiera żadnych składników wywołujących korozję (chlorków).

Przeznaczenie

Stuccoco Mono SM 86 BAUMIT jest mineralną zaprawa sztukatorską do wytwarzania jednowarstwowych profili (np. obramowań) na stole sztukatorskim (maks. wysokość: 50 mm, maks. szerokość: 100 mm), do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zaprawa jest przeznaczona do prac na stole. Praca na ścianie jest ze względu na bardzo krótki czas wiązania możliwa z ograniczeniami (reprofilacja). Specjalna receptura i drobne ziarno umożliwiają szybkie wykonywanie profili ciągnionych.

Dane techniczne

Klasa: CS IV wg EN 998-1
Wielkość ziarna: 0 – 0,5 mm
Wytrzymałość na ściskanie: > 6 N/mm²
Zapotrzebowanie wody: 4,5 – 5,5 l/worek
Czas użycia: ok. 20 min. przy 20°C/wilgotność pow. 65%
Czas wiązania: ok. 2 -3 godz. przy 20°C/wilgotność pow. 65%
Wydajność: ok. 18 l/worek = ok. 720 l/t
Min. grubość warstwy: 15 mm

Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach

Symbol zagrożenia: Xi Działanie drażniące
Zwroty R:
R 37/38: Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę
R 41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Zwroty S:
S 2: Chronić przed dziećmi.
S 22: Nie wdychać pyłu.
S 24/25: Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 37/39: Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S 46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Zawiera cement o zredukowanej zawartości chromu zgodnie z Dyrektywą EU 2003/53/CE

Przechowywanie

W suchym i zabezpieczonym miejscu – 3 miesiące.

Opakowania

Worek 25 kg

Podłoże

Stół sztukatorski należy przygotować odpowiednimi środkami antyadhezyjnymi (np. olej szalunkowy). Podłoże, do którego profil stiukowy będzie mocowany, musi być mocne, nośne, oczyszczone i odkurzone. Podkład tynkowy (obrzutka) musi być równomiernie wyschnięty. Gładkie powierzchnie betonowe itp. należy przygotować odpowiednim środkiem zwiększającym przyczepność, np. multiContact MC 55 W

Stosowanie

Wymieszać zaprawę ręcznie mieszadłem (wsypać zaprawę do przygotowanej wody). Wymieszana zaprawa lekko tężeje w ciągu ok. 5 minut. Po ponownym wymieszaniu mieszadłem bez dodawania wody otrzymuje się gładką zaprawę sztukatorską, którą trzeba wykorzystać w ciągu 20 minut. Po kilku operacjach ciągnięcia powstaje profil. Aby uzyskać zamkniętą powierzchnię, należy ponownie przeciągnąć profil szablonem z zaprawą o trochę rzadszej konsystencji. Ewentualnie można umieścić w profilu odporną na działanie zasad siatkę zbrojeniową. Nie wolno stosować sztywnych zbrojeń (np. stali budowlanej). W zależności od formy profil można zdjąć ze stołu po 2 -3 godz. Nadać szorstkość tylnej powierzchni i odkurzyć ja. Maksymalna długość pojedynczego profilu: 100 cm.

Przed dalszym zastosowaniem należy upewnić się, że profile stiukowe osiągnęły wilgotność równoważną CM ≤ 5%, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do nasilonego skurczu i przez to do powstawania rys (których nigdy nie można wykluczyć). Związane i wyschnięte profile należy montować zaprawą multiContact MC 55 W (nakładając na tylną stronę profilu i przeczesać pacą zębatą 6 mm – metoda mieszana (floating-buttering). Zaleca się dodatkowe kołkowanie.

Profile należy składować na rusztach drewnianych, aby umożliwić schnięcie z wszystkich stron.

Wskazówki

Ze strony tylnej należy usnąć środki antyadhezyjne. Profile powinny wyschnąć równomiernie i ze wszystkich W czasie wiązania należy unikać schnięcia wymuszonego (słońce, ogrzewanie itd.) oraz mrozu i przeciągu. Czas przechowywania może być różny w zależności od klimatu magazynu i grubości profilu. Nieosłonięte części profilu po stronie górnej należy tak ukształtować, aby spadek powierzchni sprzyjał odprowadzaniu wody i w ten sposób zapobiegał wnikaniu wody oraz wykwitom i rysom. W przypadku wysokiego obciążenia wodą należy stosować dodatkową obróbkę blacharską. Na zakończenie profile stiukowe należy pokryć powłoką malarską o właściwościach hydrofobowych i przepuszczającą parę wodną.

Temperatura otoczenia, podłoża i materiału w czasie obróbki i wiązania nie może być niższa od +5°C i wyższa od +25°C.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ