PLANISEAL 88 MAPEI

0
696

PLANISEAL 88 MAPEI

PLANISEAL 88PLANISEAL 88 MAPEI to cementowa zaprawa do uszczelniania podziemnych konstrukcji murowych, a także zbiorników na wodę pitną. Stanowi izolację wodną basenów, zbiorników wodnych, podziemnych części murów oraz naprawy elementów wymagających hydroizolacji.

ZAKRES STOSOWANIA

  • Naprawa podziemnych części murów narażonych na działanie wody i wilgoci filtracyjnej, w przypadku występowania ciśnienia ujemnego do 1 atmosfery.
  • Izolacja wodochronna basenów, zbiorników, w tym zbiorników na wodę, wykonanych z betonu lub murowanych.
  • Uszczelnienie betonowych lub murowanych zbiorników na wody ściekowe. Uszczelnianie betonowych i murowanych zbiorników na ścieki lub wodę.
  • Jako masa wygładzająca i uszczelniająca do podziemnych części murów, która jednocześnie może stanowić podkład pod powłoki bitumiczne.

Przykłady zastosowania

Wodochronne zabezpieczanie:
– zbiorników na wodę pitną;
– zewnętrznych i wewnętrznych ścian piwnic;
– obszarów zawilgoconych;
– basenów pływackich;
– szybów wind;
– przejść podziemnych;
– fundamentów;
– kanałów nawadniających.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Planiseal 88 to jednoskładnikowa sucha mieszanka cementu, wyselekcjonowanych kruszyw, oraz specjalnych żywic syntetycznych, wytwarzana zgodnie z formułą opracowaną w laboratoriach badawczych MAPEI.

Po zmieszaniu z wodą Planiseal 88 staje się płynną zaprawą, o doskonałej przyczepności do podłoża, którą można nakładać pacą lub pędzlem w celu uzyskania całkowitej izolacji wodoszczelnej, nawet przy występowaniu niewielkiego ciśnienia ujemnego. Planiseal 88 odpowiada wymaganiom EN 1504-9 („Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów”) oraz wymaganiom dotyczącym powłok (C) dla EN 1504-2, zgodnie z zasadami
MC i IR („Systemy ochrony powierzchniowej betonu”).

DANE TECHNICZNE

Postać: proszek.
Maksymalny czas użytkowania: około 1 godz.
Kolor: biały i szary.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 1,6 kg/m² na 1 mm grubości.
Opakowania: worki 25 kg.

ZALECENIA

  • Nie należy stosować do zapobiegania kondensacji pary wodnej wewnątrz pomieszczeń (należy zastosować tynki renowacyjne, poprawić wentylację lub zapewnić odpowiednią izolację).
  • Nie stosować na tynkach gipsowych, płytach gipsowo kartonowych, powłokach malarskich, sklejce, płytach wiórowych i azbesto-cementowych.
  • Nie należy mieszać z cementem, dodatkami ani kruszywem.
  • Nie stosować na odkształcalnych lub niestabilnych podłożach.
  • W żadnym wypadku nie powinien być nakładany na powierzchnie z zastoinami wody.
  • Nie mieszać z większą ilością wody niż jest to zalecane.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do uszczelnienia powinna być nośna i całkowicie czysta. Należy usunąć pokruszone i luźno związane części, pył, mleczko cementowe, preparaty antyadhezyjne, powłoki lakiernicze i malarskie – metodą szczotkowania, piaskowania lub przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem. Jeśli woda przecieka przez konstrukcję betonową, należy zamknąć wyciek przy użyciu zaprawy Lamposilex. Zaprawy naprawcze i wyrównawcze powinny być dobrze związane z podłożem. Należy zamknąć występujące w podłożu pęknięcia, a zniszczone fragmenty naprawić produktami z linii Mapegrout. Powierzchnię nasączyć wodą. Odczekać, aż nadmiar wody odparuje. Jeśli zachodzi konieczność przyspieszenia procesu usunięcia nadmiaru wody, użyć gąbki lub sprężonego powietrza.

Przygotowanie zaprawy

Do odpowiedniego pojemnika należy wlać 5,25 ÷5,75 litra wody, następnie powoli dodawać Planiseal 88 bez przerwy mieszając wolnoobrotowym mieszadłem mechanicznym. Mieszać dokładnie przez kilka minut, aż do uzyskania jednorodnej masy (bez grudek), zwracając uwagę, aby na ścianach i spodzie pojemnika nie pozostał nie wymieszany proszek. Odstawić zaprawę na 10 minut, a następnie ponownie wymieszać i przystąpić do aplikacji.

Nakładanie zaprawy

Planiseal 88 można nanosić pędzlem, pacą lub metodą natryskową. Przy aplikacji pędzlem wymagane jest nałożenia 2-3 warstw produktu. Przed nakładaniem kolejnej warstwy należy się upewnić, że poprzednia warstwa jest wystarczająco sucha (zwykle po 5-6 godzinach w zależności od temperatury i chłonności podłoża). Aby uzyskać najlepszą przyczepność między warstwami, przerwa nie powinna przekraczać 24 godzin. W celu uzyskania poprawnie wykonanej izolacji należy szczególnie zadbać o dokładne pokrycie narożników i wnęk.

Przy aplikacji pacą, zaleca się wykonanie pierwszej warstwy Planiseal 88 przy pomocy pędzla. Przy zastosowaniu metody natrysku można wykorzystać standardową maszynę tynkarską (również pistolet natryskowy z kulistą dyszą), po upewnieniu się, że zaprawa została dobrze wymieszana. Nasączyć podłoże wodą i nanieść dwie warstwy zaprawy. Druga warstwa powinna być naniesiona dopiero po częściowym utwardzeniu pierwszej warstwy. We wszystkich przypadkach całkowita grubość Planiseal 88 powinna wynosić 2-3 mm. Właściwości stwardniałej warstwy Planiseal 88 odpowiadają wymaganiom dotyczącym sztywnych powłok hydroizolacynych.

Planiseal 88 nie może być narażony na obciążenia żadnym rodzajem ruchu pomimo, że jest odporny na ścieranie przez części stałe obecne w wodzie przepływającej przez betonowe konstrukcje. W przypadku aplikacji na posadzce lub powierzchni narażonej na uderzenia przez przypadkowo spadające przedmioty, które mogą ją uszkodzić, należy wykonać zabezpieczającą warstwę z podkładu cementowego o grubości 4-5 cm.

Środki ostrożności podczas aplikacji

Podczas występowania wysokiej temperatury, wiatru lub silnego nasłonecznienia, zaleca się spryskanie wykonanej warstwy wodą, w celu uniknięcia jej zbyt szybkiego odparowania. Przed napełnieniem zbiornika wodą pitną należy upewnić się, że warstwa Planiseal 88 jest całkowicie utwardzona (przestrzegać zaleconych przez producenta czasów schnięcia). Następnie dokładnie wyczyścić powierzchnię i, usunąć resztki wody użytej do czyszczenia.

CZYSZCZENIE

Narzędzia można czyścić wodą przed stwardnieniem Planiseal 88. Po stwardnieniu zaprawy czyszczenie jest utrudnione i może być przeprowadzone tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE

1,5 kg/m² na mm grubości.

OPAKOWANIA

Worki 25 kg.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w suchym miejscu, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała może powodować drażniącą reakcję alkaliczną oraz reakcje alergiczne u osób uczulonych na składniki mieszaniny. Powoduje uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienia dróg oddechowych. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie zwyczajowych środków ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Jeśli produkt dostanie się do oczu lub wejdzie kontakt ze skórą, należy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ