Na dach Śnieżka

0
466

Na dach Śnieżka

Na dach ŚnieżkaNa dach Śnieżka farba  poliwinylowo-akrylowa na powierzchnie metalowe o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, dobrych własnościach mechanicznych oraz wysokiej odporności na działanie korozji, światła, wody i innych czynników atmosferycznych.

 • grunt i farba w jednym, szybkoschnąca
 • aktywna ochrona
 • podwyższona ochrona na warunki atmosferyczne i UV doskonała przyczepność do podłoża
 • wysoka elastyczność i trwałość powłoki
 • wchodzi w skład Śnieżka DACH SYSTEM

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, bez kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń, śladów korozji, niemodyfikowane pod względem poprawy wodoodporności­ nie stosować np. na impregnowane, hydrofobizowane dachówki.

Nowe powierzchnie (w tym blacha ocynkowana):

 • Przemyć wodnym roztworem Śnieżka NA DACH Preparat Do Czyszczenia Dachu zgodnie z jego instrukcją
 • stosowania, spłukać wodą i wysuszyć.
 • Powierzchnie ocynkowane pokryte białym nalotem należy umyć wodą stosując myjki ciśnieniowe.

Renowacja:

 • Przed malowaniem stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić.
 • W przypadku aplikacji na nieznane powłoki zaleca się zagruntowanie całej powierzchni Śnieżka NA DACH Farba
 • Gruntująca. Przed malowaniem należy wykonać próbę kompatybilności. Starą powłokę zmatowić papierem ściernym, odpylić i pomalować podkładem niewielką powierzchnię. Po wyschnięciu powłoka podkładu musi być jednorodana, bez zmarszczeń, itp.
 • Zardzewiałe powierzchnie oczyścić z rdzy za pomocą szczotki drucianej lub papieru ściernego. Następnie nałożyć jedną warstwę farby Śnieżka NA DACH Farba Gruntująca.
 • W przypadku podłoża wcześniej malowanego sprawdzić przyczepność starej farby do podłoża: należy w kilku miejscach wykonać próbę usunięcia farby drapiąc szpachelką lub naciąć powłokę ostrym nożem i przykleić taśmę malarską.
 • Jeśli farba odspaja się, odpryskuje, należy oczyścić całą powierzchnię ze starej powłoki malarskiej.  Co więcej, umyć powierzchnię Śnieżka NA DACH Preparat Do Czyszczenia Dachu.
 • Wysezonowane podłoża o dużej porowatości (tynk, beton) należy zagruntować rozcieńczoną farbą Śnieżka NA DACH
 • Stosować rozcieńczalnik systemowy Śnieżka NA DACH Rozcieńczalnik.

Przygotowanie wyrobu

 • Farbę starannie wymieszać.Dla opakowań powyżej 5 l i większych stosować mieszanie mechaniczne. Podczas prowadzenia prac należy co ok. 1 h kilkakrotnie dodatkowo zamieszać wyrób. Nieodpowiednie wymieszanie wyrobu spowoduje nałożenie niejednorodnej powłoki
 • W przypadku zakupu dwóch lub więcej opakowań farby tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych należy przelać całą  farbę do większego pojemnika i wymieszać (pomiędzy partiami produkcyjnymi mogą występować różnice w odcieniu i połysku danego koloru).
 • Wyrób jest gotowy do użycia w postaci handlowej. W związku z możliwością zagęszczania wyrobu w trakcie magazynowania (w wyniku częściowego odparowania rozpuszczalnika), w razie potrzeby dodać maksymalnie do 5% rozcieńczalnika Śnieżka NA DACH Rozcieńczalnik.
 • Stosować rozcieńczalnik systemowy Śnieżka NA DACH Rozcieńczalnik, gdyż nieodpowiedni skład zastosowanego (innego) rozcieńczalnika spowoduje wady powłoki zarówno dekoracyjne jak i jej trwałość.

Malowanie

 • Prace malarskie prowadzić w temperaturze  otoczenia od +10°C do +25°C, podłoża od +5°C do +40°C, wilgotności względnej powietrza do 80%.
 • Nie malować podczas intensywnych upałów, wilgotnych powierzchni  oraz gdy jest prawdopodobieństwo opadów deszczu.
 • Malowanie w czasie występowania wysokich temperatur powoduje bardzo szybkie parowanie rozpuszczalników, które występują w farbie. Prowadzi to do pogorszenia właściwości aplikacyjnych, jednorodności powłoki i może przyczynić się do pogorszenia trwałości powłoki w czasie jej eksploatacji.
 • Nakładać miękkim pędzlem z włosiem jednorodnie zakończonym, płaskim , wałkiem lub przez natrysk. Stosując natrysk należy unikać tzw. suchego natrysku.
 • Malowanie wałkiem może pozostawić charakterystyczną w wyglądzie powłokę co nie ma wpływu na trwałość powłoki. Dla oceny można wstępnie wykonać wymalowanie na niewielkiej powierzchni. Efekt ten można zminimalizować oczywiście  rozcieńczając wyrób i stosując odpowiedniej jakości wałek.
 • Następną warstwę nakładać w odstępie co najmniej 6 h od wymalowania poprzedniej (niska temp. i duża wilgotność powietrza przedłużają czas schnięcia).
 • Przy nakładaniu kolejnej warstwy unikać wcierania farby i wielokrotnego pociągania pędzlem, co może prowadzić do rozmiękczenia poprzedniej warstwy, niejednorodności powłoki itp.
 • Zaleca się nałożyć pierwszą warstwę o grubości ok. 35 mikronów na sucho. Uzyskuje się to malując cienką warstwą. Dla odpowiedniego efektu dekoracyjnego i ochronnego bardzo ważne jest nałożenie warstwy drugiej (kończącej), która powinna być nałożona grubo, „nie oszczędzając” na wyrobie. Dzięki temu uzyskamy powłokę o lekkim połysku (nałożenie zbyt cienkiej ostatecznej warstwy spowoduje nieodpowiedni efekt dekoracyjny np.: mała rozlewność, niski połysk) .Łączna grubość dwóch warstw nie powinna przekraczać 110 mikronów na sucho.
 • Zaleca się wykonanie wstępnego wymalowania na mniejszej powierzchni, np. 1,5 m² dla oceny i akceptacji wizualnej po min. 24 h.
 • Podłoża porowate (beton i tynk) zagruntowane rozcieńczoną Śnieżka NA DACH pomalować minimum 2 razy farbą nierozcieńczoną w odstępie co najmniej 3 h.
 • Czas całkowitego utwardzenia powłoki minimum 3 dni.
 • Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku Śnieżka NA DACH Rozcieńczalnik

Uwagi

 • Pozostawioną niewykorzystaną farbę należy przelać do opakowania metalowego adekwatnego do pozostawionej ilości i bardzo szczelnie zamknąć.
 • W okresie eksploatacji powłoka będzie ulegać stopniowemu procesowi starzenia. Proces starzenia będzie przebiegał z różną intensywnością w zależności od warunków eksploatacji. Objawiać się będzie stopniową zmianą
 • koloru i połysku powierzchni, co jest typowe dla produktów farbiarskich. Im wyższe nasłonecznienie, zanieczyszczenie środowiska, wilgotność, temperatura tym proces będzie przebiegał szybciej.
 • Począwszy od partii produkcyjnej nr 249470 nastąpiła zmiana receptury farby. W związku z czym farby produkowane od w/w partii mają obniżony połysk co może mieć wpływ na odcień kolorów, które pozostały w ofercie.
 • Zmiana ta ma na celu podwyższenie trwałości eksploatowanej powłoki w czasie.
 • Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera ksylen.Zawiera składniki epoksydowe:produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną (MW< 700). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę podobnie działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych ponadto może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C.

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

Karta
techniczna

Deklaracja
zgodności

Karta
kolorów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ