N 440

0
611

N 440

N 440N 440 Knauf Gipsowa masa wyrównująca, samopoziomująca, niepękająca o bardzo dobrym rozpływie do wyrównywania podłoża w zakresie grubości 10-40 mm. Może być stosowana na ogrzewanie podłogowe.

Właściwości

 • Idealna do systemów cienkowarstwowego ogrzewania podłogowego
 • W ramach jednego etapu możliwość wykonania warstwy o grubości od 10 do 40 mm
 • Bardzo dobry rozpływ
 • Bardzo niski poziom naprężeń
 • Możliwość stosowania na grzewczych podkładach podłogowych
 • Możliwość obróbki maszynowej
 • Do wewnątrz

Zastosowanie

N 440 jest samoniwelującą masą wyrównującą do podłóg w zakresie grubości od 10 – 40 mm. Stosowana jest wewnątrz budynku jako podkład podłogowy zespolony z podłożem, na warstwie rozdzielczej (grubość znamionowa jastrychu co najmniej 25 mm). Sprawdza się idealnie  na podłożach na bazie siarczanu wapnia (również na grzewczych podkładach podłogowych). Przede wszystkim jest do wykonywania gładkich, jednolitych powierzchni podłóg, wyrównywania nierówności podkładów podłogowych przed ułożeniem wykładzin elastycznych, wykładzin dywanowych, płytek ceramicznych, płyt z kamienia naturalnego jak również parkietu i laminatu.  Ponadto możliwość zastosowania także w systemach cienkowarstwowego ogrzewania podłogowego zespolonego z podłożem, na warstwie rozdzielczej oraz na warstwie izolacji, patrz FE22.pl, Knauf systemy cienkowarstwowych podkładów  grzewczych.

Dane techniczne

Reakcja na ogień A1 EN 13813
Grubość warstwy 10 – 40 mm
Możliwość chodzenia po 5 godz.
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) > 25 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (po 28 dniach) > 6 N/mm2
Odporność na nacisk rolek krzeseł od grubości warstwy 10 mm
Ciężar objętościowy zaprawa:
mokra 2,2 kg/l
sucha 2,0 kg/l
Obróbka ręczna – ilość wody (worek 40 kg) 7,0 – 8,0 l
Obróbka maszynowa – rozpływ 1,3 l próbka PFT < 56 cm
Czas zachowania stanu plastycznego 30 min.
Zdatność do obróbki na powierzchni 10 min.
Współczynnik wydłużenia termicznego 0,011 mm/(m*K)
Możliwość układania okładzin przy wilgotności resztkowej (sprawdzić za pomocą urządzenia CM) dla:
• okładzin paroszczelnych ≤ 0,5 % cięż.
• okładzin paroprzepuszczalnych ≤ 1,0 % cięż.
• płytek ceramicznych ≤ 0,5 % cięż.
Możliwość układania posadzek (20°C, 65% wzgl. wilgotność powietrza)

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Podłoże nie może przekraczać maksymalnej zawartości wilgoci:

 • na bazie cementu:
  nieogrzewane – 2,0% CM
  ogrzewane -1,8% CM
 • na bazie siarczanu wapnia:
  nieogrzewany -0,5% CM
  ogrzewany 0,5% CM

Podłoże musi być przede wszystkim suche, stabilne, nośne i wolne od pęknięć. Zatem powłoki antyadhezyjne, np. brud, pył, tłuszcz, olej, pozostałości farb itp. należy uprzednio usunąć a na stykach ze ścianami, przy wspornikach itd. stosować taśmę brzegową. Przed wyrównaniem podkładów grzewczych należy zakończyć proces wygrzewania a instalacja ogrzewania podłogowego musi być wyłączona (zalecana jest temperatura pokojowa).

Wskazówka

Zaleca się stosowanie środków gruntujących.

Odpowiednie środki gruntujące

PPodłoże zasadniczo należy zagruntować. Przed gruntowaniem sprawdzić chłonność podłoża.

podłoża chłonne, bardzo chłonne i nie chłonne

Ppodwójne naniesienie środka gruntującego Knauf FE Imprägnierung (szczegóły w karcie technicznej F451.pl).
1 warstwa – zużycie ok. 250 g/m2
2 warstwa – zużycie ok. 100 g/m2 i posypać grubym (0,5-1,2mm), suszonym piaskiem w ilości ok. 1,5 kg

podłoża normalnie chłonne

Ppodwójne naniesienie środka gruntującego Knauf Estrichgrund rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1(szczegóły w karcie technicznej F431.pl). Ewentualnie naniesienie jednej lub dwóch warstw środka gruntującego Knauf Schnellgrund (bez rozcieńczania).

podłoża niechłonne i nie obciążone ruchem kołowym

Pjednokrotne gruntowanie nie rozcieńczonym środkiem gruntującym Knauf Spezialhaftgrund (szczegóły w karcie technicznej 433.pl). Wymagany czas schnięcia między powłokami impregnującymi lub gruntującymi a nałożeniem masy wyrównującej każdorazowo ok. 24 godzin (powłoka musi być sucha).

PW przypadku wzrostu wilgotności wynikającej podciągania kapilarnego należy wykonać hydroizolację zespoloną (np. Knauf FE-Abdichtung, patrz karta techniczna F455.pl). W przypadku wątpliwości wykonać próbki, ewentualnie skorzystać z doradztwa.

Zarabianie

Przede wszystkim N 440 należy starannie zarobić w czystym pojemniku z czystą, zimną wodą z sieci wodociągowej (7-8 l na 40 kg worek) bez grudek i z zachowaniem konsystencji odpowiedniej do obróbki. Co więcej zaleca się zastosowanie mieszadła wolnoobrotowego (600 obr/min) z mieszadłem spiralnym, z podwójnym mieszadłem lub z mieszadłem koszykowym.

Konsystencja w przypadku obróbki maszynowej

Konsystencję N 440 należy ustalić przede wszystkim przy pomocy puszki kontrolnej PFT 1,3l. Ponadto średnica rozpływu nie powinna być większa niż 66 cm (badanie należy wykonać na płaskim, niechłonnym podłożu, np. na folii, po 2 minutach rozpływu). W przypadku jednak większych grubości zmniejszyć rozpływ redukując ilość wody zarobowej. Optymalne odpowietrzenie i niwelację masy zapewnia zatem obróbka powierzchni przy użyciu walca kolczastego. Podczas obróbki przy użyciu pomp mieszających należy przestrzegać średnicy rozpływu.
W obszarach narażonych na działanie wilgoci należy zastosować odpowiednie hydroizolacje i nie stosować w pomieszczeniach mokrych.

Obróbka

Świeżą zaprawę należy wylać na przygotowane podłoże i rozprowadzić przy użyciu gładkiej kielni lub rakli, tworząc warstwę o odpowiedniej grubości. Warstwę grubości do ok.10mm odpowietrzać i niwelować za pomocą wałka kolczastego. Grubsze warstwy układać za pomocą szczotki lub specjalnej sztangi. W przypadku większych powierzchni N 440 można mieszać i pompować w sposób ciągły za pomocą pompy mieszającej PFT G4 z podłączonym PFT ROTOMIX Disc. Należy wówczas przestrzegać wytycznych producenta maszyny. Związanego już materiału nie wolno rozcieńczać wodą lub ponownie mieszać.

Czyszczenie

Pojemniki i narzędzia po użyciu należy natychmiast oczyścić czystą wodą. Natomiast po stwardnieniu materiał można oczyszczać tylko mechanicznie. W przypadku obróbki maszynowej najpóźniej po 30 min. przestoju należy wyczyścić maszynę i węże.

Czas gotowości do obróbki

Zarobiona masa wyrównująca musi zostać zużyta w ciągu ok. 30 minut i wyrównana w ciągu 10 minut.

Temperatura / warunki klimatyczne obróbki

Temperatura pomieszczenia, zaprawy i podłoża nie może być niższa niż 5 °C i wyższa niż 30 °C. Niskie temperatury spowalniają wiązanie, wyższe temperatury przyspieszają (należy uwzględnić również temperaturę wody zarobowej).

Dodatkowe informacje

Przed gruntowaniem i szpachlowaniem starych podłoży należy usunąć stare pozostałości klejów oraz miękkie lub kleiste powłoki.
Oprócz tego produkt w trakcie wiązania należy chronić przed promieniowaniem słonecznym, przeciągiem, mrozem, uderzeniami deszczu, zbyt wysokimi (> 30 °C) i zbyt niskimi (< 5 °C) temperaturami.

Przechowywanie

Worki przechowywać w chłodnym i suchym miejscu na drewnianych paletach. Uszkodzone i napoczęte worki szczelnie zamknąć i wykorzystać w pierwszej kolejności. W nieotwieranym oryginalnym opakowaniu możliwość przechowywania przez 6 miesięcy.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ