N 430

0
534

N 430

N 430N 430 Knauf gipsowa cienkowarstwowa, niepękająca masa wyrównująca do wyrównywania podłoża w zakresie grubości 2-30 mm.  Może być również stosowana na ogrzewanie podłogowe wewnątrz budynków.

Właściwości

 • Bardzo dobry rozpływ
 • Możliwość stosowania w systemach cienkowarstwowego ogrzewania podłogowego
 • W ramach jednego etapu możliwość rozprowadzenia warstwy o grubości od 2 do 30 mm
 • Bardzo niski poziom naprężeń
 • Możliwość stosowania na grzewczych podkładach podłogowych
 • Możliwość obróbki maszynowej
 • Do wewnątrz

Zastosowanie

Wyrównująca masa zespolona z podłożem na stropach betonowych, nośnych podkładach podłogowych na bazie siarczanu wapnia i cementu. Służy przede wszystkim do wykonywania gładkich, jednolitych powierzchni podłóg, wyrównywania nierówności podkładów podłogowych przed ułożeniem wykładzin elastycznych, wykładzin dywanowych, płytek ceramicznych, płyt z kamienia naturalnego jak również parkietu i laminatu. W przypadku szpachlowania całopowierzchniowego pod parkiet grubość warstwy musi wynosić co najmniej 3 mm. Możliwość zastosowania także w przypadku cienkowarstwowego ogrzewania podłogowego zespolonego z podłożem, patrz FE22.pl, Knauf systemy cienkowarstwowych podkładów grzewczych.
Ponadto jako wyrównanie na odpowiednio pokrytych piaskiem powierzchniach z asfaltu lanego w klasach jakości IC10 i IC15 do grubości warstwy 5 mm.

Dane techniczne

Reakcja na ogień A1 EN 13813
Grubość warstwy 2 – 30 mm
Możliwość chodzenia po 3 godz.
Wytrzymałość na:
– ściskanie (po 28 dniach) > 20 N/mm2
– rozciąganie przy zginaniu (po 28 dniach) > 6 N/mm2
Odporność na nacisk rolek krzeseł od grubości warstwy 2 mm
Ciężar objętościowy:
– zaprawa mokra 1,9 kg/l
– zaprawa sucha 1,7 kg/l

Obróbka:
ręczna – ilość wody (worek 25 kg) 6,5 l
maszynowa – rozpływ 1,3 l próbka PFT ≤ 66 cm
Czas zachowania stanu plastycznego 30 min.
Zdatność do obróbki na powierzchni 20 min.
Możliwość układania okładzin przy wilgotności resztkowej (sprawdzić za pomocą urządzenia CM) dla okładzin:
– paroszczelnych ≤ 0,5 % cięż
– paroprzepuszczalnych ≤ 1,0 % cięż
– dla płytek ceramicznych ≤ 0,5 % cięż
Możliwość układania posadzek (20°C, 65% wzgl. wilgotność powietrza)
• Płytki ceramiczne  grubość warstwy:
– do 2 mm 1 dzień
– do 10 mm 5 dni
• Paroszczelne wykładziny podłogowe grubość warstwy:
– do 2 mm 2 dni
–  do 10 mm 8 dni

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Podłoże nie może przekraczać maksymalnej zawartości wilgoci:

 • na bazie cementu:
  nieogrzewane – 2,0% CM
  ogrzewane -1,8% CM
 • na bazie siarczanu wapnia:
  nieogrzewany -0,5% CM
  ogrzewany 0,5% CM

Podłoże musi być przede wszystkim suche, stabilne, nośne i wolne od pęknięć. Zatem powłoki antyadhezyjne, np. brud, pył, tłuszcz, olej, pozostałości farb itp. należy uprzednio usunąć a na stykach ze ścianami, przy wspornikach itd. stosować taśmę brzegową.

Wskazówka

Zaleca się stosowanie środków gruntujących.

Odpowiednie środki gruntujące

Podłoża na bazie cementu i siarczanu wapnia Knauf:

 • Estrichgrund
 • Schnellgrund
 • Spezialhaftgrund
 • FE-Imprägnierung

Zwarte podłoża (np. płytki ceramiczne) Knauf:

 • pezialhaftgrund
 • FE-Imprägnierung

W przypadku wątpliwości wykonać próbki, ewentualnie skorzystać z doradztwa.

Zarabianie

Przede wszystkim N 430 należy starannie zarobić w czystym pojemniku z czystą, zimną wodą z sieci wodociągowej (6,5 l na 25 kg worek) bez grudek i z zachowaniem konsystencji odpowiedniej do obróbki. Co więcej zaleca się zastosowanie mieszadła wolnoobrotowego (600 obr/min) z mieszadłem spiralnym, z podwójnym mieszadłem lub z mieszadłem koszykowym.

Konsystencja w przypadku obróbki maszynowej

Konsystencję N 430 należy ustalić przede wszystkim przy pomocy puszki kontrolnej PFT 1,3l. Ponadto średnica rozpływu nie powinna być większa niż 66 cm (badanie należy wykonać na płaskim, niechłonnym podłożu, np. na folii, po 2 minutach rozpływu). W przypadku jednak większych grubości zmniejszyć rozpływ redukując ilość wody zarobowej. Optymalne odpowietrzenie i niwelację masy zapewnia zatem obróbka powierzchni przy użyciu walca kolczastego. Podczas obróbki przy użyciu pomp mieszających należy przestrzegać średnicy rozpływu.
W obszarach narażonych na działanie wilgoci należy zastosować odpowiednie hydroizolacje i nie stosować w pomieszczeniach mokrych.

Obróbka

Świeżą zaprawę należy wylać na przygotowane podłoże i rozprowadzić przy użyciu gładkiej kielni lub rakli, tworząc warstwę o odpowiedniej grubości. W przypadku większych powierzchni N 430 można mieszać i pompować w sposób ciągły za pomocą pompy mieszającej PFT G4 z podłączonym PFT ROTOMIX Disc. Należy przestrzegać wytycznych producenta maszyny. Związanego już materiału nie wolno rozcieńczać wodą lub ponownie mieszać.

Czyszczenie

Pojemniki i narzędzia po użyciu należy natychmiast oczyścić czystą wodą. Natomiast po stwardnieniu materiał można oczyszczać tylko mechanicznie. W przypadku obróbki maszynowej najpóźniej po 20 min. przestoju należy wyczyścić maszynę i węże.

Czas gotowości do obróbki

Zarobiona masa wyrównująca musi zostać zużyta w ciągu ok. 30 minut i wyrównana w ciągu 20 minut.

Temperatura / warunki klimatyczne obróbki

Temperatura pomieszczenia, zaprawy i podłoża nie może być niższa niż 5 °C i wyższa niż 30 °C. Najlepsza zdolność obróbki zapewniona jest w temperaturze między 15 a 25 °C. Niskie temperatury spowalniają wiązanie, wyższe temperatury przyspieszają (należy uwzględnić również temperaturę wody zarobowej).

Dodatkowe informacje

Przed gruntowaniem i szpachlowaniem starych podłoży należy usunąć stare pozostałości klejów oraz miękkie lub kleiste powłoki.
Oprócz tego produkt w trakcie wiązania należy chronić przed promieniowaniem słonecznym, przeciągiem, mrozem, uderzeniami deszczu, zbyt wysokimi (> 30 °C) i zbyt niskimi (< 5 °C) temperaturami.

Możliwość układania okładzin przy wilgotności resztkowej (sprawdzić za pomocą urządzenia CM) dla okładzin :
–  paroszczelnych – ≤0,5% cięż.
– paroprzepuszczalnych – ≤ 1,0% cięż.
– dla płytek ceramicznych – ≤ 0,5% cięż.

Możliwość układania posadzek (20°C, 65% wzgl. wilgotność powietrza):
Płytki ceramiczne grubość warstwy do:
2 mm – 1 dzień
10 mm – 5 dni

Paroszczelne wykładziny podłogowe:
2 mm – 2 dni
10 mm – 8 dni

Przechowywanie

Worki przechowywać w chłodnym i suchym miejscu na drewnianych paletach. Uszkodzone i napoczęte worki szczelnie zamknąć i wykorzystać w pierwszej kolejności. W nieotwieranym oryginalnym opakowaniu możliwość przechowywania przez 6 miesięcy.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ