MAPEFILL MAPEI

0
500

MAPEFILL MAPEI

MAPEFILLMAPEFILL MAPEI to bezskurczowa zaprawa o wysokiej ciekłości, do wykonywania precyzyjnego kotwienie urządzeń mechanicznych i konstrukcji metalowych.

Przykłady zastosowania

 • Kotwienie urządzeń mechanicznych.
 • Kotwienie konstrukcji stalowych.
 • Wypełnianie sztywnych złączy w połączeniach betonu z prefabrykowanymi elementami betonowymi.
 • Wykonywanie podlewek pod maszyny i ciosów podłożyskowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapefill jest wstępnie wymieszaną proszkową zaprawą, składającą się z cementu o wysokiej wytrzymałości, wyselekcjonowanego kruszywa i specjalnych dodatków, zawierających substancje kompensujące skurcz, opracowaną w laboratoriach badawczych MAPEI.

Po zmieszaniu z wodą, Mapefill staje się płynną, nie ulegającą segregacji zaprawą, posiadającą właściwości umożliwiające wypełnianie pustek i przestrzeni o skomplikowanym kształcie. Dzięki obecności wymienionych wyżej dodatków ekspansywnych, Mapefill nie wykazuje skurczu w stanie plastycznym (norma ASTM 827) ani w fazie twardnienia (norma UNI 8147), osiągając w krótkim czasie wysoką wytrzymałość na zginanie i na ściskanie.
Ponadto, zaprawa Mapefill charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • bardzo dobrą wodoszczelnością;
 • bardzo dobrą przyczepnością do stali i betonu;
 • odpornością na obciążenia mechaniczne, w tym dynamiczne;
 • jej moduł sprężystości i współczynnik rozszerzalności cieplnej zbliżone są do wartości charakterystycznych dla betonów wysokowartościowych;
  Mapefill nie zawiera drobin metalu ani pyłu aluminiowego.

Mapefill spełnia wymogi określone w PN -EN 15049 (Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów) i minimalne wymagania PN EN 1504-6 (Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 6: Kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych).

DANE TECHNICZNE

Maksymalna średnica kruszywa: 2,5 mm.
Proporcje mieszania: 100 części MAPEFILL z 14-15 częściami wody.
Maksymalny czas użytkowania: około 1 godz. (w +20°C).
Maksymalna grubość warstwy: 6 cm.
Klasyfikacja: EN 1504-6.
Nakładanie: przez wlewanie.
Przechowywanie: 12 mies.
Zużycie: 1,95 kg/m³ wypełnianej przestrzeni.
Opakowania: worki 25 kg.

ZALECENIA

 • Nie stosować gdy naprawa konstrukcji polega na uzupełnieniu poprzez wlewanie do szalunku (należy zastosować Mapegrout Colabile).
 • Nie należy używać Mapefill do aplikacji na powierzchnie pionowe pacą lub metodą natrysku (należy zastosować Mapegrout Tissotropico).
 • Nie należy dodawać cementu ani żadnych innych dodatków.
 • Nie dodawać wody do mieszanki, która zaczyna wiązać.
 • Nie używać  gdy jego worek został uszkodzony lub poprzednio otwarty.
 • Nie używać Mapefill w temperaturze poniżej +5°C.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

 • Należy usunąć całą osłabioną warstwę betonu, aż do stałego i odpowiednio wytrzymałego podłoża.
 • Usunąć z powierzchni luźno związane części, pył, ślady oleju, smaru i mleczko cementowe. •
 • Powierzchnię wgłębienia, do którego ma być wlana zaprawa, należy nasycić wodą. Przed aplikacją zaprawy należy odczekać, aż nadmiar wody wyparuje. W razie potrzeby, aby przyspieszyć pracę, nadmiar wody można zebrać gąbką albo zdmuchnąć sprężonym powietrzem.

Przygotowanie zaprawy

Do betoniarki należy wlać ilość wody potrzebną do uzyskania odpowiedniej konsystencji zaprawy (patrz tabelka). Uruchomić betoniarkę i powoli, w sposób ciągły, dodawać Mapefill. Mieszać przez 1-2 minuty, ze ścian bębna zgarnąć niewymieszany proszek i dodać go do mieszanki; ponownie mieszać przez 2-3 minuty, do otrzymania jednorodnej, płynnej zaprawy. W zależności od ilości zaprawy, jaką trzeba przygotować, można do tego użyć małej mieszarki lub betoniarki, zwracając przy tym uwagę, aby podczas mieszania nie doszło do napowietrzenia zaprawy. Nie zaleca się mieszania ręcznego.

Nanoszenie zaprawy

Zaprawę Mapefill należy wlewać w sposób ciągły tylko z jednej strony, aby umożliwić odpowietrzenie. Otwór przeznaczony do zalania zaprawą, powinien mieć średnicę co najmniej dwukrotnie większą od średnicy pręta, który ma być w nim zakotwiony. Zaleca się stosowanie Mapefill do wypełniania szczelin między prefabrykatami betonowymi i wypełniania sztywnych złączy, jeśli nie przekraczają grubości 6 cm. Nie ma potrzeby mechanicznego wibrowania zaprawy; aby ułatwić napełnianie szczelin, które są szczególnie trudne, można posłużyć się drewnianym kołkiem lub żelaznym prętem.

Dodawanie drobnego żwiru

Przy wypełnianiu szczelin o wymiarach większych niż te, o których wspomniano powyżej (do 60 mm), należy dodać do 30% żwiru o maksymalnym uziarnieniu 6-10 mm w stosunku do masy Mapefill. Ponieważ dodanie żwiru może zmienić pewne właściwości, takie jak plastyczność i wytrzymałość, należy wcześniej przeprowadzić próby na budowie, lub skonsultować się z Działem Technicznym Mapei.

Instrukcje, których należy przestrzegać podczas i po przeprowadzeniu prac

 • Przy temperaturze ok. 20°C nie ma potrzeby zachowywania specjalnych procedur.
 • Przy wysokiej temperaturze nie należy wystawiać materiału na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a do przygotowania zaprawy należy używać zimnej wody.
 • Przy niskiej temperaturze, należy używać wody o temperaturze ok. +20°C.
 • Po ułożeniu Mapefill musi odpowiednio związać; jego powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej, ponieważ mogłoby to spowodować powstawanie rys skurczowych powierzchni, zwłaszcza podczas upałów i /lub przy silnych wiatrach.
 • Przez pierwsze 24 godziny należy zraszać powierzchnię wiążącej zaprawy wodą, lub zastosować preparat pielęgnacyjny

ZUŻYCIE

1,95 kg/dm3 wypełnianej przestrzeni.

CZYSZCZENIE

Świeżą zaprawę można zmyć z narzędzi wodą. Po stwardnieniu czyszczenie jest trudne i można je przeprowadzić tylko mechanicznie.

OPAKOWANIA

Worki 25 kg.

PRZECHOWYWANIE

Mapefill należy przechowywać w suchym, zadaszonym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała może powodować reakcje alergiczne u osób uczulonych na składnik preparatu. Istnieje ryzyko poważnego uszkodzenia oczu na skutek kontaktu z produktem. Należy nosić rękawice i okulary ochronne. Więcej informacji podano w karcie charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ