GREINPLAST ZM

0
532

GREINPLAST ZM

GREINPLAST ZMGREINPLAST ZM Zaprawa murarska. Produkt klasyfikowany jako zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G), o wytrzymałości na ściskanie kategorii min. M5.

SKŁAD

Sucha mieszanina cementu portlandzkiego, wapna, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących poprawiających parametry robocze i przyczepność do podłoży mineralnych

ZASTOSOWANIE

Zaprawa GREINPLAST ZM służy do wznoszenia murów w budynkach jedno i wielokondygnacyjnych, wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, z wyjątkiem pomieszczeń narażonych na trwałe zawilgocenie (mury piwnic, fundamenty poniżej poziomu przemakania, itp).

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do 6 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe GREINPLAST ZM: Worek 25kg
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 42 x 25kg

BEZPIECZEŃSTWO

R37/38 Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
S2 Chronić przed dziećmi.
S22 Nie wdychać pyłu.
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

Orientacyjne zużycie GREINPLAST ZM:17 kg x 10mm/m2
Czas zachowania właściwości roboczych [PN-EN 998-2:2010] ≥ 120 min*
Wytrzymałość na ściskanie [PN-EN 998-2:2010] ≥ 5 Mpa
Początkowa wytrzymałość spoiny na ścinanie (wartość przyjęta bez badań) [PN-EN 998-1:2004] ≥ 0,15 Mpa
Absorpcja wody [PN-EN 998-2:2010] <0,50 kg/(m2 min0,5)
Przepuszczalność pary wodnej – współczynnik dyfuzji pary wodnej (wartość przyjęta bez badań) [PN-EN 998-2:2010] µ = 15/35
Trwałość – mrozoodporność [PN-EN 998-2:2010]
– ubytek masy 0%
– spadek wytrzymałości na ściskanie <10%
Gęstość brutto w stanie suchym [PN-EN 998-2:2010] 1500 – 1700 kg/m3
Współczynnik przewodzenia ciepła wartość tabelaryczna [PN-EN 998-2:2010] P=50% ƛ10 dry =0,83 W/mK; P=90% ƛ10 dry =0,93 W/mK
Proporcje wody na 25 kg mieszanki 4,0 – 5,0L
Gęstość po zarobieniu z wodą ok. 1800 kg/m3
Temperatura stosowania +5oC do +30oC
Klasa reakcji na ogień (wartość tabelaryczna,
zawartość substancji organicznej ≤1%) [PN-EN 998-2:2010] A1
Zawartość chromu(VI) < 2 ppm

* wielkość zależy od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, wiadro paca, łata itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Zaprawa GREINPLAST ZM ma dobrą przyczepność do powszechni stosowanych w budownictwie materiałów do wznoszenia murów (cegły, pustaki ceramiczne i silikatowe, bloczki betonowe i z betonu komórkowego, kamień naturalny itp). Materiały te nie wymagają wcześniejszego specjalnego przygotowania, należy jedynie pamiętać aby oczyścić je z pyłów i kurzu.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy GREINPLAST ZM

Zawartość opakowania (GREINPLAST ZM 25kg) zaprawy wsypać do ok. 4,0-5,0 l czystej wody i wymieszać aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Konsystencję zaprawy należy dobrać odpowiednio do rodzaju zamierzonych prac, stosowanych materiałów, stanu podłoża oraz warunków atmosferycznych. Zbyt duży dodatek wody może pogorszyć jej parametry wytrzymałościowe. W przypadku zgęstnienia zaprawy należy ją ponownie przemieszać bez dodawania wody.

Murowanie

Zaprawę GREINPLAST ZM nanosić na podłoża kielnią, murowane elementy lekko docisnąć i wyrównać, zaś resztki wystającej poza mur zaprawy usunąć.

ZALECENIA I UWAGI

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie nakładania i wysychania nie powinna być niższa od +5°C i wyższa od +30°C Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C Pod wpływem niekorzystnych warunków temperaturowo- wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom.
Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ