GREINPLAST KW

0
437

GREINPLAST KW

GREINPLAST KWGREINPLAST KW to klej do wełny mineralnej. Produkt klasyfikowany jako mineralna zaprawa klejąca, posiada bardzo dobre właściwości klejące i bardzo dobrą przyczepność wstępną. Produkt klasyfikowany również jako zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia GP o wytrzymałości na ściskanie kategorii CS IV i kategorii absorpcji wody W2.

SKŁAD

Sucha mieszanina cementu portlandzkiego, kruszyw mineralnych, włókien przeciwskurczowych oraz dodatków modyfikujących poprawiających parametry robocze kleju oraz jego przyczepność do podłoży mineralnych.

ZASTOSOWANIE

GREINPLAST KW służy do przyklejania płyt z wełny mineralnej do stabilnych mineralnych podłoży oraz zatapiania siatki z włókna szklanego celem wykonania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Podłoża budzące wątpliwość należy sprawdzić pod katem przydatności wykonując próbę przyczepności. Klej jest integralnym elementem zestawu wyrobów do ocieplania budynków w systemach ociepleń Greinplast W, WGS, WGF, WX, WS (zgodnie z odpowiednimi AT)

PRZECHOWYWANIE GREINPLAST KW

W oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do 12 miesięcy od daty produkcji.
Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

OPAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe: Worek 25kg ,
Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 42 x 25kg

BEZPIECZEŃSTWO

Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Chronić przed dziećmi.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Unikać wdychania pyłu.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się ośrodkiem zatruć/ lekarzem. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

DANE TECHNICZNE GREINPLAST KW

Orientacyjne zużycie:
– przyklejanie płyt styropianowych 5 – 6 kg/m **
– zatapianie siatki 4 – 5 kg/m **
Czas wstępnego dojrzewania ≥ 5 min
Czas zużycia ok. 2 godz. *

Przyczepność między warstwą zbrojoną i wyrobem do izolacji cieplnej [ETAG 004]:
płyty MW tzw. zwykłe, co najmniej o TR10
– w warunkach suchych  zniszczenie w MW
– po cyklach cieplno – wilgotnościowych zniszczenie w MW
płyty MW tzw. lamelowe, co najmniej o TR80
– w warunkach suchych ≥0,08 MPa
– po cyklach cieplno – wilgotnościowych ≥0,08 MPa

Przyczepność między: zaprawą klejącą i wyrobem do izolacji cieplnej [ETAG 004]: płyty MW tzw. lamelowe, co najmniej o TR80
– w warunkach suchych ≥0,25 MPa
– 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23 ± 2)oC i (50 ± 5)% RH ≥ 0,08 MPa
– 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2)oC i (50 ± 5)% RH ≥0,25 MPa

Przyczepność między: zaprawą klejącą i wyrobem do izolacji cieplnej [ETAG 004]: płyty MW tzw. lamelowe, co najmniej o TR80
– w warunkach suchych ≥0,08 MPa
– 48h zanurzenia w wodzie + 2h suszenia w (23 ± 2)oC i (50 ± 5)% RH ≥0,03 MPa
– 48h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2)oC i (50 ± 5)% RH ≥0,08 MPa

Proporcje wody na 25 kg mieszanki 6,2 – 6,7L
Gęstość objętościowa (po zarobieniu z wodą) ~ 1,5 kg/dm3
Temperatura stosowania +5 C do +30 C°
– klej w wersji jesienno-wiosennej +5 C do +15 C
Zawartość chromu (VI) < 2 ppm

* wielkość zależy od warunków otoczenia (temperatura , wilgotność) i/lub chłonności podłoża
** zależy od równości podłoża

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, wiadro, paca zębata, paca płaska

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA – OGÓLNE ZALECENIA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek organicznych (oleje, tłuszcze, itp.). Występujące algi i grzyby należy bezwzględnie usunąć (postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli poniżej). Podłoża mineralne o zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym gruntem Greinplast U. Informacje szczegółowe co do typu i sposobu przygotowania podłoża podano w tabeli poniżej.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy klejące GREINPLAST KW

Zawartość opakowania (25 kg) wsypać do ok. 6,2-6,7 l czystej wody i intensywnie wymieszać do uzyskania jednorodnej masy. Ilość dodawanej wody zależy od warunków atmosferycznych i chłonności podłoża. Zaprawa uzyskuje pełne właściwości robocze po upływie 5 minut oraz ponownym wymieszaniu. Czas przydatności rozrobionej z wodą zaprawy uzależniony jest od warunków otoczenia, nie przekracza jednak 1 godz.

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej

– zwykłych (nieuporządkowana struktura włókien)

Miejsca nałożenia zaprawy klejowej należy wcześniej tą zaprawą przeszpachlować. Klej nakładać na obrzeżach pasami o szerokości minimum 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni kilkoma plackami o średnicy 8-12 cm. Niedopuszczalne jest przyklejanie wełny mineralnej wyłącznie metodą na placki. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmiej 40% powierzchni płyt.

– lamelowych (uporządkowana struktura włókien)

Całą powierzchnię płyty przeszpachlować zaprawą klejową GREINPLAST KW. Klej rozkładać równomiernie na całej powierzchni płyty pacą ząbkową o wielkości zębów min. 10 mm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować 100% powierzchni płyt.

Tak przygotowane płyty bezzwłocznie przykładać do ściany i dociskać aż do uzyskania równej powierzchni z sąsiednimi płytami. Klej zachowuje swoje parametry robocze jeszcze ok. 10 minut od momentu przyklejenia do ściany, nie poruszać, nie poprawiać ustawienia płyt po upływie tego czasu.

Przyjmuje się, że mocowanie systemu z wykorzystaniem płyt z wełny mineralnej o nieuporządkowanej strukturze włókien (tzw. zwykłych) jako materiału ocieplającego jest mechaniczne (łączniki zgodne z AT lub ETA), a warstwa kleju jest elementem pozycjonującym i ułatwiającym montaż płyt, dlatego po min 2 dniach od ich przyklejenia należy je dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi wymienionymi w (ETA, AT).

W przypadku płyt z wełny mineralnej o uporządkowanej strukturze włókien (tzw. lamelowych) projekt ocieplenia budynku określa konieczność stosowania kołków mocujących oraz ich rodzaj. Budynki o wysokości do 12 m nie wymagają stosowania kołków mocujących przy odpowiednio nośnym podłożu.

Zatapianie siatki

Do wykonania warstwy zbrojonej siatką na powierzchni płyt z wełny mineralnej można przystąpić po upływie min. 2 dni od ich przyklejenia, po wcześniejszym wyrównaniu powierzchni i oczyszczeniu z luźnych włókien. Klej GREINPLAST KW nanosić pacą stalową na grubość ok. 2mm rozpoczynając od góry ściany pionowymi pasami o szerokość siatki zbrojącej. Następnie należy niezwłocznie wtopić siatkę zbrojącą wciskając ją w masę przy pomocy packi. W kolejnym etapie nanieść warstwę kleju o grubości do 1 mm aż do całkowitego pokrycia siatki. Całkowita grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić od 3 do 5 mm. Należy stosować ok. 10 cm zakłady z siatki w miejscach jej łączenia

ZALECENIA I UWAGI

  • Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i w czasie wysychania kleju powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C, jedynie klej w wersji jesienno-wiosennej (opis na opakowaniu jednostkowym) powinien być stosowany w temperaturze od +5°C do +15°C. Dopuszczalny jest okresowy spadek temperatury do -3°C. W takim przypadku obowiązkowe jest odpowiednie osłanianie wykonywanych powierzchni.
  • Prac nie należy prowadzić przy bezpośrednim nasłonecznieniu i opadach deszczu bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te w przypadku wykonywania warstwy zbrojonej należy utrzymać min 2 dni od zakończenia prac.
  • Stosując klej standardowy nie wykonywać żadnych prac przy temperaturze podłoża poniżej +5°C .
  • Zużycie kleju jest uzależnione od stopnia równości podłoża.
  • Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć a zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.
  • Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

nformacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia (AT i ETA) nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

Atest
higieny

Świadectwo
radiacyjne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ