Drewkorn Śnieżka

0
393

Drewkorn Śnieżka

Drewkorn ŚnieżkaDrewkorn Śnieżka Impregnat do dekoracyjnego malowania surowego drewna i materiałów drewnopochodnych w celu ich ochrony przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, niszczącym działaniem wilgoci i warunków atmosferycznych.

Właściwości

 • qua blocker – zawiera wosk
 • powłoka odporna na biokorozję
 • odporny na warunki atmosferyczne
 • głęboko penetruje drewno

ZASTOSOWANIE

Impregnat Drewkorn przeznaczony jest do dekoracyjnego malowania surowego drewna i materiałów drewnopochodnych w celu ich ochrony przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, niszczącym działaniem wilgoci i warunków atmosferycznych. Nadaje malowanym elementom estetyczne, matowe wykończenie dopełniające koloryt podłoża oraz podkreśla naturalną fakturę słojów. Stosowany jest do malowania wewnętrznych i zewnętrznych elementów stolarki budowlanej, krokwi, łat, płotów, więźby dachowej, drewnianych okładzin budynków, altan, pergoli, parkanów z wyjątkiem podłóg, schodów itp. ciągów komunikacyjnych.

Dla pełnego zabezpieczenia drewna przed grzybami, sinizną i owadami zaleca się przed malowaniem zaimpregnować drewno bezbarwnym impregnatem – VIDARON Impregnat Ochronny – Gruntujący.

SPOSÓB STOSOWANIA

 Informacje ogólne

 •  Dobór odpowiedniego gatunku drewna ma zasadnicze znaczenie przy trwałości danego elementu architektury ogrodowej, stolarki budowlanej i innych elementów wykonanych z drewna; o poradę zapytaj specjalisty.
 • W okresie eksploatacji powierzchnia impregnowana  będzie ulegać stopniowemu procesowi starzenia. Będzie on przebiegał z różną intensywnością w zależności od warunków eksploatacji. Objawiać się będzie stopniową zmianą koloru i połysku powierzchni, co jest typowe dla produktów farbiarskich. Im wyższe nasłonecznienie, zanieczyszczenie środowiska, wilgotność, temperatura tym proces będzie przebiegał szybciej.
 • Zastosowanie VIDARON Impregnat Ochronny ­ Gruntujący na surowe drewno jest wymagane jako podkład pod impregnat w kolorze, ma ostateczny wpływ na wygląd powłoki i trwałość zabezpieczenia drewna.
 • Impregnat ma działanie zabezpieczające i zapobiegawcze biokorozji (nie zwalcza owadów, grzybów i pleśni we wcześniej zakażonym drewnie).
 • Czasy schnięcia uzależnione są od ilości warstw, temperatury, wilgotności podłoża i otoczenia oraz gatunku drewna.
 • Nie zalecany jest do drewna twardego i egzotycznego.

 Przygotowanie podłoża

 • Surowe drewno przeznaczone do impregnowania powinno być oczyszczone i suche, gładkie, wolne od kurzu, tłustych i żywicznych plam.
 • Zażywiczone i zatłuszczone drewno przemyć benzyną ekstrakcyjną, wysuszyć.
 • Drewno powinno być wcześniej wysezonowane  i wysuszone, o wilgotności nie większej niż 20%; drewno wilgotne nie wchłonie impregnatu.
 • Przeznaczone do impregnowania drewno może być po obróbce piłowania, szlifowania, strugania, polerowania.
 • W celu nadania ładnego wyglądu, podkreślenia rysunku słojów drewna, polepszenia właściwości aplikacyjnych, wydłużenia trwałości impregnowania oraz utrzymania powierzchni w czystości zaleca się przeszlifować drewno wzdłuż słojów papierem ściernym o gradacji ok. 120­200, dodatkowo należy powierzchnię zapolerować.
 • Powierzchnie narażone na długotrwałe osadzanie się wody i śniegu (np. czołowe powierzchnie sztachet ogrodowych) powinny być gładkie bez ubytków, wyrwań, dokładnie zapolerowane i kanty zaokrąglone.
 • Wszystkie ostre krawędzie drewna zaokrąglić tak, aby promień wynosił minimum 2mm – umożliwia to naniesienie takiej samejilości produktu jak na powierzchnie płaskie (produkt nie spłynie).
 • Na powierzchniach poziomych narażonych na zaleganie wody i śniegu zaleca się wykonanie skosu minimum 15° w celu szybkiego odprowadzenia wody.
 • Przygotowanie nowych elementów – zwrócić uwagę na uszczelnienie łączeń poszczególnych detali przedmiotu na ingerencję wody.

 Renowacja

 • Powierzchnię całkowicie oczyścić ze starych powłok farb czy lakierów.
 • Umyć, odtłuścić i osuszyć.
 • W przypadku renowacji wcześniej impregnowanych przedmiotów elementy poddane renowacji należy rozmontować , powierzchnie umyć, ewentualnie odtłuścić, jeżeli została zabrudzona substancjami tłustymi, osuszyć , przetrzeć papierem ściernym do uzyskania jednolitej barwy.
 • Nałożyć impregnat Drewkorn zgodnie z wytycznymi znajdującymi się poniżej w „Impregnowaniu”.
 • Po wyschnięciu ponownie skręcić.
 • Połączenia krzyżowe i wielowarstwowe uszczelnić masami silikonowymi lub polimerowymi w celu ograniczenia wnikania wody.

Przygotowanie wyrobu

 • Przed użyciem Drewkorn starannie wymieszać celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy.
 • Nie rozcieńczać.
 • Mieszanie powtarzać w czasie aplikacji.
 • Do malowania stosować produkty z jednej partii produkcyjnej, różne partie należy zlać do większego pojemnika i dokładnie wymieszać

Impregnowanie

UWAGA! – malować w gumowych rękawicach ochronnych.

 • Nakładać Drewkorn w temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +30°C i wilgotności względnej powietrza do 65% .
 • Aplikacja i wysychanie impregnatu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych, elementy zabezpieczyć przed opadami.
 • Powierzchnie drewniane pomalować bezbarwnym impregnatem VIDARON Impregnat Ochronny ­ Gruntujący, a następnie po 24 godzinach przetrzeć papierem ściernym, odpylić i zabezpieczyć ŚNIEŻKA DREWKORN® EXPERT KOLOR
 • Impregnat w kolorze nałożyć równomiernie na całą powierzchnię, po około 10 minutach od nałożenia rozetrzeć suchym pędzlem wzdłuż słojów drewna.
 • Kolejne warstwy impregnatu nakładać w 12 godzinnych odstępach.
 • Szlifować i odpylać powierzchnię  każdorazowo przed malowaniem.
 • Prawidłowo nałożony impregnat daje transparentne powłoki z widocznym usłojeniem drewna.
 • Uzyskanie kryjącej barwy grozi wypłukaniem lub łuszczeniem zbyt grubo nałożonego impregnatu.
 • Impregnat nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą zanurzeniową. W każdym przypadku nadmiar rozetrzeć suchym pędzlem.
 • Nie stosować natrysku ze względu na zawartość środków biobójczych, w przypadku zastosowania przemysłowego skontaktować się z Producentem.
 • Impregnowanie wykonać na każdej powierzchni/stronie elementu – nie dopuścić zatem do pozostawienia surowej powierzchni drewna.
 • Ostatnią warstwę nakładać do wyrównania chłonności drewna.
 • Po minimum 7 dniach powierzchnia uzyskuje pełne właściwości użytkowe.
 • Do mycia narzędzi używać rozcieńczalnika  olejno­ftalowego lub bezaromatycznego produkcji FFiL Śnieżka S.A. Pozostawienie nadmiaru impregnatu na powierzchni drewna lub jego niedokładne roztarcie może skutkować późniejszym łuszczeniem się powłoki podczas eksploatacji.
 • W przypadku, gdy po wykonaniu prac w opakowaniu zostanie niewykorzystany produkt, należy przelać go do mniejszego szczelnego opakowania, tak aby „poduszka powietrzna” tj. odległość pomiędzy impregnatem, a wieczkiem pojemnika była okoł 1cm.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

Zawiera Węglowodory, C9­C11, n­alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % węglowodorów aromatycznych, ksylen, aceton. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera oksym butan-2­onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termometr od +5°C do +30°C

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ