ATLAS MIG 2

0
741

ATLAS MIG 2

ATLAS MIG 2ATLAS MIG 2 klej zalecany do okładzin wykonywanych w trakcie remontów krótkoterminowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Posiada wyjątkowo krótki czas wiązania. Wchodzenie na płytki i fugowanie okładziny możliwe jest już po 4 h od momentu jej przyklejenia. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie wyłączenie z ruchu remontowanej powierzchni jest kłopotliwe lub niemożliwe. Przy zastosowaniu kleju ATLAS MIG 2 (czas wiązania 4 h) i fugi ATLAS ARTIS (czas wiązania 3 h) dopuszczenie do ruchu pieszego po okładzinie podłogowej możliwe jest już po ok. 7 godzinach od nałożenia kleju.

Najważniejsze cechy ATLAS MIG 2

 • klej podstawowy, szybki
 • do kuchni, łazienek, korytarzy
 • maksymalna wielkość płytek: średnie
 • wydłużony czas otwarty

Główne właściwości  ATLAS MIG 2

 • silnie wiąże gres z podłożem
 • ruch pieszy i spoinowanie po 4 h
 • układanie płytek „od góry”
 • wydłużony czas otwarty

Główne parametry ATLAS MIG 2

 • grubość warstwy: 2 – 5 mm
 • temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C
 • czas gotowości do pracy: ok. 1 godziny
 • spoinowanie: po 4 godzinach
 • zużycie dla płytek 30 x 30 cm: od 2,2 kg/m2

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być

stabilne – dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione substancji obniżających przyczepność i wysezonowane.
równe – maksymalna grubość kleju to 5 mm, do wyrównywania podłoża przy większych nierównościach można stosować np. zaprawy wyrównujące ATLAS ZW 330 lub ZW 50, podkłady podłogowe ATLAS SMS, SAM lub POSTAR.
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić i zabezpieczyć preparatem ATLAS MYKOS,
zagruntowane
– ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną lub niejednorodną chłonność,
– ATLAS GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.
Szczegółowe wskazania dotyczące przygotowania podłoża, w zależności od jego rodzaju.

Przyklejanie okładziny

Przygotowanie kleju ATLAS MIG 2

Zawartość worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 1 godziny.

Nanoszenie kleju ATLAS MIG 2

Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy zębatej. Zaleca się najpierw wcierać cienką warstwę kleju w podłoże, a następnie nałożyć grubszą warstwę kleju od razu profilując pacą zębatą. Zaleca się, aby pacę zębatą prowadzić możliwie w jednym kierunku. Na ścianach, zaleca się wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

Przyklejanie okładziny

Po rozprowadzeniu na podłożu klej zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć (powierzchnia styku płytki z kle-jem powinna być równomierna i możliwie jak największa – min. 2/3 powierzchni płytki). Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać.

W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita (w razie potrzeby stosować metodę kombinowaną polegającą na nanoszeniu zaprawy klejącej na podłoże i na spodnią powierzchnię płytki). Należy zachować szerokość spo-in zależnie od wielkości płytek i warunków eksploatacji (informacje podane w Kartach Technicznych fug ATLAS).

Korygowanie położenia płytki

Położenie płytki można korygować, delikatnie poruszając ją w płaszczyźnie sklejenia. Można to czynić przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności).

Fugowanie i użytkowanie okładziny

Wchodzenie na okładzinę i rozpoczęcie fugowania ATLAS FUGĄ WĄSKĄ, ATLAS FUGĄ ARTIS, ATLAS FUGĄ DEKORACYJNĄ lub FUGĄ EPOKSYDOWĄ ATLAS możliwe jest po około 4 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych). Dylatacje pomiędzy płytkami, spoiny wzdłuż narożników ścian, szczeliny przy urządzeniach sanitarnych należy wypełnić silikonem sanitarnym ATLAS SILTON S lub ATLAS ARTIS.

Opakowania

Worki papierowe: 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.

Ważne informacje dodatkowe

Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem. Przy ustalaniu grubości kleju pod przyklejaną okładziną, należy uwzględnić geometryczne odchylenia kształtu płytek, np. zwichrowania płaszczyzny.
Przed mocowaniem płytek z kamienia naturalnego, konieczne jest wykonanie testu aplikacyjnego. W tym celu należy przykleić do podłoża jedną płytkę. Po-wierzchnia sklejenia powinna wynosić 60 % (40 % powierzchni płytki nie powinno mieć kontaktu z klejem). Po 2-3 dniach należy ocenić wygląd płytki. Wynik testu można uznać za pozytywny, jeśli na powierzchni płytki nie wystąpiły różnice w odcieniach pomiędzy obszarami stykającymi się i nie stykającymi się z klejem.

Mocując płytki na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. py-lących, niełatwych do oczyszczenia) zaleca się wykonanie próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 h.
Zwiększona wilgotność powietrza lub niska temperatura wydłużają czas wią-zania kleju.
Czas otwarty – od naniesienia kleju na podłoże do przyłożenia do niego płytek – jest ograniczony. Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzenie prostego testu. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy klej nie przykleja się do palców, należy go usunąć z podłoża i nanieść nową warstwę.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki związanego kleju zmywać środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Klej przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Certyfikat

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ