ATLAS FASADA lambda 039

0
596

ATLAS FASADA lambda 039

ATLAS FASADA GRAFIT lambda 039ATLAS FASADA lambda 039 płyty styropianowe do stosowania w systemach ociepleń ATLAS. Bardzo korzystny współczynnik przewodzenia ciepła λD pozwalający uzyskać wymaganą przepisami izolacyjność cieplną przegród, przy zachowaniu mniejszej grubości płyt izolacyjnych niż w przypadku standardowego, białego styropianu.

Przeznaczenie ATLAS FASADA lambda 039

ATLAS FASADA lambda 039 to białe płyty styropianowe produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych ścian, w tym do wykonywania ociepleń fasad. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi (na zamówienie specjalne) umożliwiającymi układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm.
• do stosowania w złożonych systemach ociepleń ATLAS, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi (krajowe lub Europejskie Aprobaty Techniczne)
• do stosowania podczas ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą ETICS (dawniej określaną lekką mokrą lub BSO), jeżeli płyty spełniają mi-nimalne wymagania techniczne zapisane w odnośnych specyfikacjach technicznych
• zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą „lekką suchą”
• izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
• wypełnienie dylatacji
• izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
• izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
• izolacja cieplna loggii balkonowych
• izolacja cieplna wieńców, ościeży i nadproży okiennych

Właściwości ATLAS FASADA lambda 039

 • biały styropian fasadowy, oznaczony kodem EPS–EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
 • produkowany metodą podwójnego spieniania polistyrenu, dzięki czemu obok doskonałych właściwości izolacyjnych posiadają bardzo dobre właściwości robocze
 • bardzo korzystny współczynnik przewodzenia ciepła λD pozwalający uzyskać wymaganą przepisami izolacyjność cieplną przegród,

Przyklejanie płyt i wykonanie warstwy zbrojonej

Przygotowanie podłoża pod płyty

Podłoże powinno być niezmrożone, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoże należy oczyścić i, gdy jest zbyt chłonne, zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku, gdy podłoże stanowią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu komórkowego lub pustaków żużlobetonowych. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS lub ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ ATLAS.

Przyklejanie płyt ATLAS FASADA lambda 039

Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej po-wierzchni 6 – 8 placków o średnicy 8 – 12 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dociśnięciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przy-łożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm.

Przygotowanie płyt pod warstwę zbrojoną

Powierzchnia płyt przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna być wolna od szronu, równa, czysta i stabilna. Przed wykonywaniem warstwy zbrojonej na płytach grafitowych, zaleca się je przeszlifować i odpylić. Przed wykonywaniem warstwy zbrojonej zaleca się sprawdzić jakość uzyskanej płaszczyzny, w razie konieczności powierzchnię płyt przeszlifować i odpylić.

Ważne informacje dodatkowe

 • w razie konieczności przyklejenia płyt styropianowych na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. Polega ona na przyklejeniu w różnych miejscach na elewacji, 8 – 10 kostek styropianu o wymiarach 10×10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli podczas odrywania ręką styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża oznacza to, że podłoże nie jest wystarczająco nośne. Dalsze postępowanie w takim przypadku, np. określenie sposobu usunięcia słabej warstwy, powinno być opisane w projekcie technicznym ocieplenia
 • w przypadku długotrwałej ekspozycji przyklejonego styropianu na działanie czynników atmosferycznych, szczególnie promieniowanie UV, warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. Nalot należy usunąć przed wykonaniem warstwy zbrojonej.
 • w trakcie prac zaleca się stosowanie osłonowych siatek elewacyjnych. Nie prowadzić prac w czasie opadów oraz przy silnym wietrze
 • nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, nitro, benzen itp.)

Opakowania

Płyty styropianowe EPS 70 ATLAS FASADA λ 039 dostarczane są w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę producenta i adres zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer specyfikacji technicznej, kod według normy, deklarowane cechy techniczne. Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Grubość,        Ilość płyt w paczce,     Objętość paczki,    Powierzchnia krycia,
  mm                 szt.                 m3                    m2
  20          30        0,300          15,00
  30          20        0,300          10,00
  40          15        0,300          7,50
  50          12        0,300          6,00
  60          10        0,300          5,00
  70           8        0,280          4,00
  80           7        0,280          3,50
  90           6        0,270          3,00
 100           6        0,300          3,00
 110           5        0,275          2,50
 120           5        0,300          2,50
 130           4        0,260          2,00
 140           4        0,280          2,00
 150           4        0,300          2,00
 160           3        0,240          1,50
 170           3        0,255          1,50
 180           3        0,270          1,50
 190           3        0,285          1,50
 200           3        0,300          1,50

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ