ATLAS FASADA GRAFIT lambda 031

0
521

ATLAS FASADA GRAFIT lambda 031

ATLAS FASADA GRAFIT lambda 031ATLAS FASADA GRAFIT lambda 031 płyty styropianowe do stosowania w systemach ociepleń ATLAS. Doskonały współczynnik przewodzenia ciepła λD pozwalający uzyskać wymaganą przepisami izolacyjność cieplną przegród, przy zachowaniu mniejszej grubości płyt izolacyjnych niż w przypadku standardowego, białego styropianu.

Przeznaczenie ATLAS FASADA GRAFIT lambda 031

ATLAS Fasada Grafit λ 031 to płyty styropianowe produkowane na bazie polistyrenu ekspandowanego z dodatkiem uszlachetnionej kompozycji grafitu, dodanej w trakcie procesu produkcyjnego. Dodatek grafitu poprawia właściwości izolacyjne płyt, dzięki czemu uzyskuje się lepszą izolacyjność cieplną przy mniejszych grubościach płyt. Płyty mogą być produkowane w dwóch wersjach – zwykłej lub frezowanej. Wersja z frezem umożliwia układanie płyt „na zakładkę”.

 • do stosowania w złożonych systemach ociepleń ATLAS, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi (krajowe lub Europejskie Aprobaty Techniczne)
 • do stosowania podczas ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą ETICS (dawniej określaną lekką mokrą lub BSO), jeżeli płyty spełniają minimalne wymagania techniczne zapisane w odnośnych specyfikacjach technicznych
 • zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą „lekką suchą”
 • izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
 • wypełnienie dylatacji
 • izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
 • izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
 • izolacja cieplna loggii balkonowych
 • izolacja cieplna wieńców, ościeży i nadproży okiennych

Właściwości ATLAS FASADA GRAFIT lambda 031

 • szary styropian fasadowy, oznaczony kodem EPS–EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
 • produkowany metodą podwójnego spieniania polistyrenu, dzięki czemu obok doskonałych właściwości izolacyjnych posiadają bardzo dobre właściwości robocze
 • doskonały współczynnik przewodzenia ciepła λD pozwalający uzyskać wymaganą przepisami izolacyjność cieplną przegród, przy zachowaniu mniejszej grubości płyt izolacyjnych niż w przypadku standardowego, białego styropianu.

Przygotowanie podłoża pod płyty ATLAS FASADA GRAFIT lambda 031

Podłoże powinno być niezmrożone, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoże należy oczyścić i, gdy jest zbyt chłonne, zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku, gdy podłoże sta-nowią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu komórkowego lub pustaków żużlobetonowych. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS lub ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ ATLAS.

Przyklejanie płyt ATLAS FASADA GRAFIT lambda 031

Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6 – 8 placków o średnicy 8 – 12 cm. W sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dociśnięciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm.

Przygotowanie płyt pod warstwę zbrojoną

Powierzchnia płyt przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna być wolna od szronu, równa, czysta i stabilna. Przed wykonywaniem warstwy zbrojonej na płytach grafitowych, zaleca się je przeszlifować i odpylić. Przed wykonywaniem warstwy zbrojonej zaleca się sprawdzić jakość uzyskanej płaszczyzny, w razie konieczności powierzchnię płyt przeszlifować i odpylić.

Ważne informacje dodatkowe

 • w razie konieczności przyklejenia płyt styropianowych na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. Polega ona na przy-klejeniu w różnych miejscach na elewacji, 8 – 10 kostek styropianu o wymiarach 10×10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoża można uznać za dostateczną, jeżeli podczas odrywania ręką styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoża oznacza to, że podłoże nie jest wystarczająco nośne. Dalsze postępowanie w takim przypadku, np. określenie sposobu usunięcia słabej warstwy, powinno być opisane w projekcie technicznym ocieplenia
 • w przypadku długotrwałej ekspozycji przyklejonego styropianu na działanie
  czynników atmosferycznych, szczególnie promieniowanie UV, warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. Nalot należy usunąć przed wykonaniem warstwy zbrojonej.
  w trakcie prac zaleca się stosowanie osłonowych siatek elewacyjnych. Nie prowadzić prac w czasie opadów oraz przy silnym wietrze
 • nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, nitro, benzen itp.)

Opakowania

Płyty styropianowe przewozić i przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Nie składować opakowań z płytami w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym, gdyż może to spowodować deformację po-szczególnych płyt.
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie

Grubość,        Ilość płyt w paczce,     Objętość paczki,    Powierzchnia krycia,
  mm                 szt.                 m3                    m2
  20          30        0,300          15,00
  30          20        0,300          10,00
  40          15        0,300          7,50
  50          12        0,300          6,00
  60          10        0,300          5,00
  70           8        0,280          4,00
  80           7        0,280          3,50
  90           6        0,270          3,00
 100           6        0,300          3,00
 110           5        0,275          2,50
 120           5        0,300          2,50
 130           4        0,260          2,00
 140           4        0,280          2,00
 150           4        0,300          2,00
 160           3        0,240          1,50
 170           3        0,255          1,50
 180           3        0,270          1,50
 190           3        0,285          1,50
 200           3        0,300          1,50

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ